نمایندگی زیمنس: کارت خروجی DO یا AO در ET200 اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 25 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس کارت خروجی DO یا AO در ET200 اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس اگر روی AS یا روی ET200 کارت خروجی DO یا AO وجود داشته باشد،وقتی بار سلفی است ممکن...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: مدار RC برای IM153-2 در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 25 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس مدار RC برای IM1532 در اتوماسیون زیمنس

در ET200M نمایندگی زیمنس و سایر وسایل شبکه ی پروفی باس نیز موضوع فوق وجود دارد.شکل زیر مدار...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: اتصال پی ال سی سری 400 اتوماسیون زیمنس به زمین

ارسال شده در تاریخ: 18 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس اتصال پی ال سی سری 400 اتوماسیون زیمنس به زمین

عکس زیر، رک پی ال سی سری 400 نمایندگی زیمنس محل اتصال به زمین است. جامپر در قسمت بالا به صورت یک اتصال فلزی وجود دارد که...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: نکات مربوط به زمین کردن در اتوماسیون زیمنس (قسمت 2)

ارسال شده در تاریخ: 18 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس نکات مربوط به زمین کردن در اتوماسیون زیمنس قسمت 2

در نمایندگی زیمنس ماژول های اتوماسیون صنعتی زیمنس AS شرکت زیمنس از طریق Rack با زمین ارتباط می یابند.اتصال به زمین...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: سیستم های زمین و PE در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس سیستم های زمین و PE در اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس بسیاری از کاربردها این دو سیستم زمین از یکدیگر جدا بوده و چاه ارت مجزایی دارند.بدنه ی پانل به PE نمایندگی زیمنس و تجهیزات داخل...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: نکات زمین کردن توسط نمایندگی رسمی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس نکات زمین کردن توسط نمایندگی رسمی زیمنس

موضوع اتصال زمین در نمایندگی زیمنس بحث حائز اهمیتی است که اگر به طور صحیح انجام نشود مشکلاتی را در زمان بهره برداری از سیستم به همراه خواهد داشت.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: نکات نصب شبکه اترنت صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس نکات نصب شبکه اترنت صنعتی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در شبکه اترنت صنعتی زیمنس که برای Plant Bus و Terminal Bas به کار می رود می توان از تجهیزات غیرصنعتی یعنی...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: گرفتن چند انشعاب در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس گرفتن چند انشعاب در اتوماسیون زیمنس

اتصال Tapها به یکدیگر توسط Coupler نمایندگی زیمنس است که بدین طریق می توان چندین...

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: DP/PA اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 فروردین 1397
نمایندگی زیمنس DPPA اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس یک DP/PA زیمنس لینک وقتی به یک AS معمولی متصل شود،اجزا روی ریل نصب می شوند.ابتدا کارت...

ادامه مطلب

کارت زیمنس IM153-2 نمایندگی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 فروردین 1397
کارت زیمنس IM1532 نمایندگی زیمنس

در این جا دیده می شودکه علاوه بر کارت FDC نمایندگی زیمنس نیاز به کارت زیمنس IM153-2 نمایندگی زیمنس نیز وجود دارد که شبکه ی...

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.