دستور AW در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 اردیبهشت 1396
دستور AW در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور AW محتوای آکومولاتور ACCU1-L را با محتوای ACCU2-L بیت به بیت AND کرده و نتیجه را در ACCU1-L ذخیره مینماید.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: دستورات عملیات منطقی روی Word(Word Logic Instructions)

ارسال شده در تاریخ: 18 اردیبهشت 1396
نمایندگی زیمنس دستورات عملیات منطقی روی WordWord Logic Instructions

این دستورات ، یک جفت Word یا یک جفت Dword را بیت به بیت بصورت منطق بولی (Boolean Logic) با هم ترکیب می کند.

ادامه مطلب

استفاده از دستور دستور RRD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 اردیبهشت 1396
استفاده از دستور دستور RRD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور RRD محتوای آکومولاتور ACCU1 را بیت به بیت به سمت راست چرخش می دهد.

ادامه مطلب

استفاده از دستور دستور RLD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 18 اردیبهشت 1396
استفاده از دستور دستور RLD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور RLD محتوای آکومولاتور ACCU1 را بیت به بیت به سمت چپ چرخش می دهد.

ادامه مطلب

دستور SRD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 اردیبهشت 1396
دستور SRD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور SRD برای شیفت راست یک DWord بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1 را بیت به بیت به سمت راست شیفت می دهد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: دستور SLD

ارسال شده در تاریخ: 12 اردیبهشت 1396
نمایندگی زیمنس دستور SLD

دستور SLD برای شیفت چپ یک DWord بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1 را بیت به بیت به سمت چپ شیفت می دهد.

ادامه مطلب

نمایندگی زیمنس: دستور SRW

ارسال شده در تاریخ: 12 اردیبهشت 1396
نمایندگی زیمنس دستور SRW

دستور SRW برای شیفت راست یک Word بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1-L را بیت به بیت به سمت راست شیفت می دهد.

ادامه مطلب

دستور SLW در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 12 اردیبهشت 1396
دستور SLW در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور SLW برای شیفت چپ یک Word بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1-L را بیت به بیت به سمت چپ شیفت می دهد.

ادامه مطلب

دستور SSD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 05 اردیبهشت 1396
دستور SSD در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور SSD برای شیفت راست یک عدد صحیح 32 بیتی علامت دار (مثبت یا منفی) بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1 را بیت به بیت به سمت راست شیفت می دهد.

ادامه مطلب

دستور SSI در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 05 اردیبهشت 1396
دستور SSI در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور SSI برای شیفت راست یک عدد صحیح علامت دار (مثبت یا منفی) بکار رفته و محتوای آکومولاتور ACCU1-L را بیت به بیت به سمت راست شیفت می دهد.

ادامه مطلب

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.