زیمنس کنترل

کد : 44694

نمایندگی زیمنس: معرفی ساختمان کنتاکتورها در اتوماسیون زیمنس

نمایندگی زیمنس: معرفی ساختمان کنتاکتورها در اتوماسیون زیمنس

در اتوماسیون زیمنس کننتاکتور تشکیل شده است از یک سیم پیچ مغناطیسی و یک قسمت متحرک که توسط فنری از قسمت ثابت جدا نگه  داشته می شود.روی قسمت  ثابت و متحرک کنتاکت هایی  وجود دارد که هنگامی که به سیم پیچ مغناطیسی ولتاژ معینی اعمال شود، کنتاکت های متحرک توسط نیروی مغناطیسی به کنتاکت های ثابت فشرده می شوند و در همان حال،یک یا چند فنر فشرده شده یا کشیده می شوند و زمانی که واتاژ قطع شد، نیروی فنرها باعث می شود که این کنتاکت ها به وضعیت اولیه بازگردند.
کنتاکتورهای استاندارد نمایندگی زیمنس دارای سه کنتاکت اصلی برای مدار تغذیه مصرف کننده(مدار قدرت) و چند کنتاکت فرعی برای مدار فرمان است.
در این شکل چگونگی کارکرد کنتاکتور در دو مرحله نشان داده شده.

 

نمایندگی زیمنس معرفی ساختمان کنتاکتورها در اتوماسیون زیمنس 1