زیمنس کنترل

کد : 44577

کنترل کننده نوع D نمایندگی زیمنس

کنترل کننده نوع D نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس خروجی متناسب با مشتق ورودی تغییر می کند ، یا :


کنترل کننده نوع D نمایندگی زیمنس 1

سرعت خوب است.
در عمل به تنهایی بکار نمی رود ، زیرا سیستم نوسانی یا ناپایدار می شود.