زیمنس کنترل

کد : 44452

خطای پرش از روی وقفه TOD توسط جلو کشیدن زمان و تاریخ سیستم در نمایندگی زیمنس

خطای پرش از روی وقفه TOD توسط جلو کشیدن زمان و تاریخ سیستم در نمایندگی زیمنس
اگر OB نمایندگی زیمنس مربوط به وقفه OB1X قبلاً فعال و به CPU اتوماسیون صنعتی زیمنس دانلود شده باشد و در این شرایط با تغییر ساعت سیستم پرش از روی آن اتفاق بیفتد ، خطای Time Error اتفاق می افتد و OB80 صدا زده می شود.
پس از وقوع این خطا :
1- در این شرایط مقدار OB80_FLT_ID برابر با B#16#05 است.
2- OB80_ERROR_INFO با توجه به بیت های 0 تا 7 نشان می دهد که از روی کدام OB از نوع TOD پرش انجام شده است و مثلاً بیت 0 نشان دهنده ی OB10 و بیت 7 نشان دهنده ی OB17 می باشد.
لازم به ذکر است که در این حالت ، متغیر OB80_OB_NUM استفاده نمی شود.