زیمنس کنترل

کد : 39267

دستور (RND) Round در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

دستور (RND) Round در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس
از سری آموزش های نمایندگی زیمنس ایران:
دستور RND عدد اعشاری 32 بیتی را به عدد صحیح 32 بیتی (Double Integer) تبدیل کرده و با حذف قسمت اعشاری، آن را به نزدیکترین عدد صحیح گرد می نماید. اگر قسمت اعشاری دقیقاً بین دو عدد زوج و فرد واقع شده باشد ( مانند 18.5 که بین 18 و 19 قرار دارد) دستور فوق، عدد زوج را انتخاب می نماید. نتیجه تبدیل در آکومولاتور ACCU1 ذخیره می شود. در شکل زیر ، مثالی از نحوه ی تبدیل آمده است.

دستور (RND) Round در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس1

در مثال زیر، عدد اعشاری 32 بیتی که در MD8 موجود است ، به ACCU1 بار می شود. سپس، گرد شده و نتیجه به MD12 انتقال می یابد. تبدیل با I0.0 = 1 شروع می شود. اگر تبدیل انجام شود ، خروجی Q4.0 = 1 بوده و اگر تبدیل انجام نشود، مثلاً سرریزی اتفاق بیفتد ، خروجی Q4.0 صفر می شود.

دستور (RND) Round در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس2

آموزش های تخصصی اتوماسیون زیمنس را در زیمنس کنترل دنبال کنید