رله Siprotec زیمنس

چاپ
اشتراک گذاری:
  رله Siprotec زیمنس

  رله های سیپروتک نسل جدید از رله های حفاظتی می باشند که دارای انواع مختلفی از نوع پردازنده های Micro processor است.


  این نوع رله ها با نرم افزار خاص همان رله سیپروتک قابلیت برنامه ریزی دارند که بر روی کامپیوتر قابل نصب می باشد. با استفاده از نرم افزار رله سیپروتک زیمنس می توان از امکانات برنامه نویسی از طریق زبان CFC ، ورودی و خروجی ها و تریپ هارا تنظیم نمود. به عنوان مثال رله 7SJ62 از سری siprotec 4 یک رله حفاظت عددی است که در دسته بندی رله های زیمنس به عنوان Feeder Protection نام دارد که می توان جهت حفاظت از خطوط شبکه فشاری قوی استفاده کرد.


  شبکه قدرت که در آن از رله های سیپروتک زیمنس به کار رفته است به سه دسته تقسیم می شوند : 1- زمین نشده یا ایزوله 2- مستقیماً زمین شده 3- زمین شده با مقاومت یا راکتور


  این نوع رله ها به خاطرداشتن صفحه گرافیکی جهت نمایش المان ها کار را ساده تر کرده است.

   

  ردیفکد قطعهتوضیحاتموجودی
  17RW8010-1BA00-1DA0VOLTAGE AND,FREQUENCY RELAY HOUSING 1/6 19", 3 X V, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT . RATED AUXILIARY VOLTAGE 24/48V DC SURFACE-MOUNTING HOUSING, SCREW-TYPE TERMINAL REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT NO SYSTEM PORT NO SYSTEM PORT A MEASURING: WITH FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: VOLTAGE AND FREQUENCY PROTECT. UNDER/OVERVOLTAGE (27/59) DISPLACEMENT VOLTAGE (64/59N), UNDER/OVERFREQUENCY (81U/O) PHASE ROTATION (47) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) LOCK OUT (86) PARAMETER CHANGEOVER, MONITORING FUNCTIONS, CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (VOLTAGE PARAMETERS) RATE-OF-FREQUENCY CHANGE, RATE-OF-VOLTAGE CHANGE .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  27RW8010-1BG90-1DC0L0AVOLTAGE AND,FREQUENCY RELAY HOUSING 1/6 19", 3 X V, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT . RATED AUXILIARY VOLTAGE 24/48V DC SURFACE-MOUNTING HOUSING, SCREW-TYPE TERMINAL REGION RUS, IEC/ANSI LANGUAGE RUSSIAN (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) PROFIBUS DP SLAVE, ELECTR.RS485 NO SYSTEM PORT A MEASURING: WITH FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: VOLTAGE, FREQUENCY PROTECTION AND SYNCHRO-CHECK UNDER/OVERVOLTAGE (27/59) UNDER/OVERFREQUENCY (81U/O) SYNCHRO-CHECK (25) PHASE ROTATION (47) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) LOCK OUT (86) PARAMETER CHANGEOVER, MONITORING FUNCTIONS, CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (VOLTAGE PARAMETERS) RATE-OF-FREQENCY CHANGE, RATE-OF-VOLTAGE CHANGE .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  37RW8010-1EC30-1DC0VOLTAGE AND,FREQUENCY RELAY HOUSING 1/6 19", 3 X V, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT . RATED AUXILIARY VOLTAGE 24/48V DC FLUSH-MOUNTING HOUSING, SCREW-TYPE TERMINAL REGION US,ANSI,LANGUAGE US-ENGL (LANGUAGE CHANGEABLE) US-FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) IEC60870-5-103 O. DIGSI4/MODEM OPTICAL 820NM, ST CONNECTOR NO SYSTEM PORT A MEASURING: WITH FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: VOLTAGE, FREQUENCY PROTECTION AND SYNCHRO-CHECK UNDER/OVERVOLTAGE (27/59) UNDER/OVERFREQUENCY (81U/O) SYNCHRO-CHECK (25) PHASE ROTATION (47) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) LOCK OUT (86) PARAMETER CHANGEOVER, MONITORING FUNCTIONS, CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (VOLTAGE PARAMETERS) RATE-OF-FREQENCY CHANGE, RATE-OF-VOLTAGE CHANGE .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  47RW8010-5BF20-1DE0VOLTAGE AND,FREQUENCY RELAY HOUSING 1/6 19", 3 X V, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT . RATED AUXILIARY VOLTAGE 60 TO 250V DC, 115V AC, 230V AC SURFACE-MOUNTING HOUSING, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI LANGUAGE ITALIAN (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) IEC60870-5-103 O. DIGSI4/MODEM ELECTRICAL RS485 NO SYSTEM PORT A MEASURING: WITH FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: VOLTAGE,FREQENCY,OVEREXCITATION PROTECT. AND VECTOR JUMP, LOAD RESTORATION AND SYNCHRO-CHECK UNDER/OVERVOLTAGE (27/59), UNDER/OVERFREQUENCY (81U/O), OVEREXCITATION (24), VECTOR JUMP, LOAD RESTORATION, SYNCHRO-CHECK (25) PHASE ROTATION (47) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) LOCK OUT (86), PARAMETER CHANGEOVER, MONITORING FUNCTIONS, CONTROL OF CIRCUIT BREAKER, FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (VOLTAGE PARAMETERS) RATE-OF-FREQUENCY CHANGE, RATE-OF-VOLTAGE CHANGE .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  57RW8010-5EB16-1DB0VOLTAGE AND,FREQUENCY RELAY HOUSING 1/6 19", 3 X V, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT . RATED AUXILIARY VOLTAGE 60 TO 250V DC, 115V AC, 230V AC FLUSH-MOUNTING HOUSING, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) IEC60870-5-103 O. DIGSI4/MODEM, ELECTRICAL RS232 INTERFACE, PORT A (ON BOTTOM OF DEVICE) WITH ETHERNET INTERFACE (DIGSI, NOT IEC61850) RJ45 CONNECTOR MEASURING: WITH FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: VOLTAGE, FREQUENCY PROTECTION AND LOAD RESTORATION UNDER-/OVERVOLTAGE (27/59), DISPLACEMENT VOLTAGE (64/59N), UNDER/OVERFREQUENCY (81O/U), LOAD RESTORATION, PHASE ROTATION (47), TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) LOCK OUT (86) PARAMETER CHANGEOVER, MONITORING FUNCTIONS, CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (VOLTAGE PARAMETERS) RATE-OF-FREQENCY CHANGE, RATE-OF-VOLTAGE CHANGE .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  67RW8020-1BA00-1DA0VOLTAGE AND,FREQUENCY RELAY HOUSING 1/6 19", 3 X V, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER), 1 LIVE STATUS CONTACT . RATED AUXILIARY VOLTAGE 24/48V DC SURFACE-MOUNTING HOUSING, SCREW-TYPE TERMINAL REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT NO SYSTEM PORT NO SYSTEM PORT A MEASURING: WITH FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: VOLTAGE AND FREQUENCY PROTECT. UNDER/OVERVOLTAGE (27/59) DISPLACEMENT VOLTAGE (64/59N), UNDER/OVERFREQUENCY (81U/O) PHASE ROTATION (47) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) LOCK OUT (86) PARAMETER CHANGEOVER, MONITORING FUNCTIONS, CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (VOLTAGE PARAMETERS) RATE-OF-FREQUENCY CHANGE, RATE-OF-VOLTAGE CHANGE .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  77RW8020-1EC30-1DC0VOLTAGE AND,FREQUENCY RELAY HOUSING 1/6 19", 3 X V, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER), 1 LIVE STATUS CONTACT . RATED AUXILIARY VOLTAGE 24/48V DC FLUSH-MOUNTING HOUSING, SCREW-TYPE TERMINAL REGION US,ANSI,LANGUAGE US-ENGL (LANGUAGE CHANGEABLE) US-FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) IEC60870-5-103 O. DIGSI4/MODEM OPTICAL 820NM, ST CONNECTOR NO SYSTEM PORT A MEASURING: WITH FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: VOLTAGE, FREQUENCY PROTECTION AND SYNCHRO-CHECK UNDER/OVERVOLTAGE (27/59) UNDER/OVERFREQUENCY (81U/O) SYNCHRO-CHECK (25) PHASE ROTATION (47) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) LOCK OUT (86) PARAMETER CHANGEOVER, MONITORING FUNCTIONS, CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (VOLTAGE PARAMETERS) RATE-OF-FREQENCY CHANGE, RATE-OF-VOLTAGE CHANGE .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  87RW8020-5BF20-1DE0VOLTAGE AND,FREQUENCY RELAY HOUSING 1/6 19", 3 X V, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER), 1 LIVE STATUS CONTACT . RATED AUXILIARY VOLTAGE 60 TO 250V DC, 115V AC, 230V AC SURFACE-MOUNTING HOUSING, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI LANGUAGE ITALIAN (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) IEC60870-5-103 O. DIGSI4/MODEM ELECTRICAL RS485 NO SYSTEM PORT A MEASURING: WITH FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: VOLTAGE,FREQENCY,OVEREXCITATION PROTECT. AND VECTOR JUMP, LOAD RESTORATION AND SYNCHRO-CHECK UNDER/OVERVOLTAGE (27/59), UNDER/OVERFREQUENCY (81U/O), OVEREXCITATION (24), VECTOR JUMP, LOAD RESTORATION, SYNCHRO-CHECK (25) PHASE ROTATION (47) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) LOCK OUT (86), PARAMETER CHANGEOVER, MONITORING FUNCTIONS, CONTROL OF CIRCUIT BREAKER, FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (VOLTAGE PARAMETERS) RATE-OF-FREQUENCY CHANGE, RATE-OF-VOLTAGE CHANGE .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  97RW8020-5EB16-1DB0VOLTAGE AND,FREQUENCY RELAY HOUSING 1/6 19", 3 X V, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER), 1 LIVE STATUS CONTACT . RATED AUXILIARY VOLTAGE 60 TO 250V DC, 115V AC, 230V AC FLUSH-MOUNTING HOUSING, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) IEC60870-5-103 O. DIGSI4/MODEM, ELECTRICAL RS232 INTERFACE, PORT A (ON BOTTOM OF DEVICE) WITH ETHERNET INTERFACE (DIGSI, NOT IEC61850) RJ45 CONNECTOR MEASURING: WITH FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: VOLTAGE, FREQUENCY PROTECTION AND LOAD RESTORATION UNDER-/OVERVOLTAGE (27/59), DISPLACEMENT VOLTAGE (64/59N), UNDER/OVERFREQUENCY (81O/U), LOAD RESTORATION, PHASE ROTATION (47), TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) LOCK OUT (86) PARAMETER CHANGEOVER, MONITORING FUNCTIONS, CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (VOLTAGE PARAMETERS) RATE-OF-FREQENCY CHANGE, RATE-OF-VOLTAGE CHANGE .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  107SC8021-1AA90-3FA0L0RFEEDER AUTOMATION CONTROLLER HOUSING, 12 BI, 8 BO, 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: 3 X CT 10V LPS, 1 X PT 120V RATED AUXILIARY VOLTAGE: DC 60V TO 250V, AC 115V,AC 230V SURFACE-MOUNTING HOUSING LANGUAGE GERMAN, 50HZ, IEC, REGION DE,(LANGUAGE CHANGEABLE) SYSTEM INTERFACE IEC 61850, 100MBIT ETHERNET, ELECTRICAL, DOUBLE, 2 X RJ45 CONNECTOR ADDITIONAL INTERFACES: NO MODULE . FUNCTIONALITY: TIME OVERCURR.PROTECTION PHASE (50), I>, I>>,I>>> TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND (50N, IE>, IE>>,IE>>> CIRCUIT BREAK. FAIL.PROT.(50BF) NEGATIVE SEQUENCE/ UNBALANCED LOAD PROTECTION (46) PARAMETER CHANGEOVER MONITORING FUNCTIONS CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTION: (CURRENT PARAMETERS) UNDER-/OVERFREQ. PROTECTION INRUSH RESTRAINT FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES WITHOUT ADDITIONAL FUNCTIONSموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  117SC8022-2BB97-3FN0L0SFEEDER AUTOMATION CONTROLLER HOUSING, 12 BI, 8 BO, 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: 4 X CT 1A/5A, 1 X 120V AC INPUT FOR LINE DETECTION RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 24V/ 48V SURFACE/FLUSH MOUNTING HOUSING WITH HMI LANGUAGE ENGLISH, 50/60HZ, IEC/ANSI, REGION WORLD, (LANGUAGE CHANGEABLE) SYSTEM INTERFACE IEC 61850, 100MBIT ETHERNET, WITH INTEGRATED SWITCH OPTICAL, DOUBLE LC-CONNECTOR MULTIMODE ADDITIONAL INTERFACE: GPS MODULE . FUNCTIONALITY: NO PROTECTION, NTP-SERVER FUNCTIONALITY WITHOUT ADDITIONAL FUNCTIONSموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  127SC8023-3CC90-3FR0L0TFEEDER AUTOMATION CONTROLLER HOUSING, 12 BI, 8 BO, 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: 3 X CT 10V LPS, 4 X PT 10V/120V RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 24V/ 48V, BATTERY MONITORING SURFACE MOUNTING HOUSING WITH DETACHED HMI LANGUAGE US-ENGLISH, 60HZ, ANSI, REGION US, (LANGUAGE CHANGEABLE) SYSTEM INTERFACE IEC 61850, 100MBIT ETHERNET, WITH INTEGRATED SWITCH OPTICAL, DOUBLE LC-CONNECTOR SINGLEMODE 24KM ADDITIONAL INTERFACES: NO MODULE . FUNCTIONALITY: NO PROTECTION, PURE RTU FUNCTIONALITY WITHOUT ADDITIONAL FUNCTIONSموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  137SC8024-1AE97-3FR0L2RFEEDER AUTOMATION CONTROLLER HOUSING, 12 BI, 8 BO, 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: 4 X CT 1A/5A, 3 X PT 120V, 1 X 120V AC LINE DETECTION RATED AUXILIARY VOLTAGE: DC 60V TO 250V, AC 115V,AC 230V SURFACE-MOUNTING HOUSING LANGUAGE SPANISH, 50/60HZ, IEC/ANSI, REGION WORLD, (LANGUAGE CHANGEABLE) SYSTEM INTERFACE IEC 61850/DNP3 TCP, 100MBIT ETHERNET, ELECTRICAL, DOUBLE, 2 X RJ45 CONNECTOR ADDITIONAL INTERFACE: GPS MODULE . FUNCTIONALITY: NO PROTECTION, PURE RTU FUNCTIONALITY WITHOUT ADDITIONAL FUNCTIONSموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  147SC8025-2BG90-3FA5L2SFEEDER AUTOMATION CONTROLLER HOUSING, 12 BI, 8 BO, 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: 3 X CT 1A/5A, 1 X PT 120V, 1 X CT IEE (SENSITIVE) = 0,001 TO 1,6A/ 0,005 TO 8A RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 24V/ 48V SURFACE/FLUSH MOUNTING HOUSING WITH HMI LANGUAGE RUSSIAN, 50/60HZ, IEC/ANSI, REGION WORLD, (LANGUAGE CHANGEABLE) SYSTEM INTERFACE IEC 61850/DNP3 TCP, 100MBIT ETHERNET, WITH INTEGRATED SWITCH OPTICAL, DOUBLE LC-CONNECTOR MULTIMODE ADDITIONAL INTERFACES: NO MODULE . FUNCTIONALITY: TIME OVERCURR.PROTECTION PHASE (50), I>, I>>,I>>> TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND (50N, IE>, IE>>,IE>>> CIRCUIT BREAK. FAIL.PROT.(50BF) NEGATIVE SEQUENCE/ UNBALANCED LOAD PROTECTION (46) PARAMETER CHANGEOVER MONITORING FUNCTIONS CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTION: (CURRENT PARAMETERS) UNDER-/OVERFREQ. PROTECTION INRUSH RESTRAINT FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES WITH SINGLE/TRIPLE POLE AUTORECLOSE AND FAULT LOCATORموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  157SC8026-3CA97-3FB0L2TFEEDER AUTOMATION CONTROLLER HOUSING, 12 BI, 8 BO, 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: 3 X CT 1A/5A, 4 X PT 10V/120V, 1 X CT IEE (SENSITIVE) = 0,001 TO 1,6A/ 0,005 TO 8A RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 24V/ 48V, BATTERY MONITORING SURFACE MOUNTING HOUSING WITH DETACHED HMI LANGUAGE GERMAN, 50HZ, IEC, REGION DE,(LANGUAGE CHANGEABLE) SYSTEM INTERFACE IEC 61850/DNP3 TCP, 100MBIT ETHERNET, WITH INTEGRATED SWITCH OPTICAL, DOUBLE LC-CONNECTOR SINGLEMODE 24KM ADDITIONAL INTERFACE: GPS MODULE . FUNKTIONALITY: BASIC VERSION + DIRECTIONAL OVERCURR. PROTECT. PHASE I>, I>> DIRECTIONAL OVERCURR. PROTECT. GROUND IE>, IE>> DISPLACEMENT VOLTAGE UNDER- /OVERVOLTAGE UNDER- /OVERFREQUENCY F<, F> FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (CURRENT AND VOLTAGE PARAMETERS PROTECTIVE FUNCTION FOR VOLTAGE POWER, POWER FACTOR, FREQUENCY CHANGE WITHOUT ADDITIONAL FUNCTIONSموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  167SC8054-1AA96-3FM0L9SMERGING UNIT FOR CONVENTIONAL CT/VT MEASURING INPUTS: 4 X I, 1A/5A, 4 X V, RATED AUXILIARY VOLTAGE: DC 60V TO 250V, AC 115V,AC 230V SURFACE-MOUNTING HOUSING REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) SYSTEM INTERFACE IEC 61850-9-2/IEC 61850-8-1, 100MBIT ETHERNET, WITH INTEGRATED SWITCH OPTICAL, 2 X LC CONNECTOR, MULTIMODE ADDITIONAL INTERFACES: OPT. PPS/IRIG-B 005/B007 MODULE . FUNCTIONALITY: MERGING UNIT .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  177SC8054-1CB97-3FM0L9SMERGING UNIT FOR CONVENTIONAL CT/VT MEASURING INPUTS: 4 X I, 1A/5A, 4 X V, RATED AUXILIARY VOLTAGE: DC 60V TO 250V, AC 115V,AC 230V SURFACE MOUNTING HOUSING WITH DETACHED HMI REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH, (LANGUAGE CHANGEABLE) SYSTEM INTERFACE IEC 61850-9-2/IEC 61850-8-1, 100MBIT ETHERNET, WITH INTEGRATED SWITCH OPTICAL, 2 X LC CONNECTOR, MULTIMODE ADDITIONAL INTERFACE: GPS MODULE . FUNCTIONALITY: MERGING UNIT .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  187SC8054-2BB97-3FM0L9SMERGING UNIT FOR CONVENTIONAL CT/VT MEASURING INPUTS: 4 X I, 1A/5A, 4 X V, RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 24V/ 48V SURFACE/FLUSH MOUNTING HOUSING WITH HMI REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH, (LANGUAGE CHANGEABLE) SYSTEM INTERFACE IEC 61850-9-2/IEC 61850-8-1, 100MBIT ETHERNET, WITH INTEGRATED SWITCH OPTICAL, 2 X LC CONNECTOR, MULTIMODE ADDITIONAL INTERFACE: GPS MODULE . FUNCTIONALITY: MERGING UNIT .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  197SD8011-1BA00-1FA0LINE-DIFFERENTIAL PROT. RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C) 1 LIVE STATUS CONTACT PROTECTION DATA INTERF. FO FOR MONO- (24 KM) AND MULTIMODE (4 KM), LC-DUPLEX CONNECTOR MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IE = 1A / 5A RATED AUXILIARY VOLTAGE: DC 24, 48V SURFACE-MOUNTING CASE SCREW-TYPE TERMINAL REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT NO SYSTEM PORT WITHOUT FURTHER COMMUNICATION INTERFACE AT PORT A METERING: FAULT RECORDING FUNCTIONALITY: LINE DIFF. PROT. (87L/87NL) INRUSH-CURRENT DETECTION TIME-OVERCURRENT PROTECT. PHASE (50 TD/51), I>, I>>,I>>>, IP TIME-OVERCURRENT GROUND (50N TD/51N) IN>.IN>>,IN>>>,INP THERMAL OVERLOAD PROTECT. (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAK. FAIL.PROT.(50BF) LOCK OUT (86) INTER TRIP FUNCTION (85 DT) EXTERNAL TRIP INITIATION PARAMETER CHANGEOVER SUPERVISION FUNCTION CIRCUIT BREAKER TEST CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTION: UNDER-/OVERVOLTAGE PROT.(27/59) UNDER-/OVERFREQ. PROT. (81U/O) WITHOUT ADDITIONAL FUNCTIONSموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  207SD8011-1EC20-3FA2LINE-DIFFERENTIAL PROT. RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C) 1 LIVE STATUS CONTACT PROTECTION DATA INTERF. FO FOR MONO- (24 KM) AND MULTIMODE (4 KM), LC-DUPLEX CONNECTOR MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IE = 1A / 5A RATED AUXILIARY VOLTAGE: DC 24, 48V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION US,ANSI,LANGUAGE US-ENGL (LANGUAGE CHANGEABLE) US-FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, FRONT) IEC60870-5-103 OR DIGSI4/MODEM OR TIME SYNC PORT, ELECTRICAL RS485 WITHOUT FURTHER COMMUNICATION INTERFACE AT PORT A METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: LINE DIFF. PROT. (87L/87NL) INRUSH-CURRENT DETECTION TIME-OVERCURRENT PROTECT. PHASE (50 TD/51), I>, I>>,I>>>, IP TIME-OVERCURRENT GROUND (50N TD/51N) IN>.IN>>,IN>>>,INP THERMAL OVERLOAD PROTECT. (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAK. FAIL.PROT.(50BF) LOCK OUT (86) INTER TRIP FUNCTION (85 DT) EXTERNAL TRIP INITIATION PARAMETER CHANGEOVER SUPERVISION FUNCTION CIRCUIT BREAKER TEST CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTION: UNDER-/OVERVOLTAGE PROT.(27/59) UNDER-/OVERFREQ. PROT. (81U/O) ADDITIONAL FUNCTION: AUTOMATIC RECLOSING FUNCT. (79)موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  217SD8011-5EA30-1FA2LINE-DIFFERENTIAL PROT. RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C) 1 LIVE STATUS CONTACT PROTECTION DATA INTERF. FO FOR MONO- (24 KM) AND MULTIMODE (4 KM), LC-DUPLEX CONNECTOR MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IE = 1A / 5A RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V/ 250V AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, FRONT) IEC60870-5-103 O. DIGSI4/MODEM OPTICAL 820NM, ST CONNECTOR WITHOUT FURTHER COMMUNICATION INTERFACE AT PORT A METERING: FAULT RECORDING FUNCTIONALITY: LINE DIFF. PROT. (87L/87NL) INRUSH-CURRENT DETECTION TIME-OVERCURRENT PROTECT. PHASE (50 TD/51), I>, I>>,I>>>, IP TIME-OVERCURRENT GROUND (50N TD/51N) IN>.IN>>,IN>>>,INP THERMAL OVERLOAD PROTECT. (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAK. FAIL.PROT.(50BF) LOCK OUT (86) INTER TRIP FUNCTION (85 DT) EXTERNAL TRIP INITIATION PARAMETER CHANGEOVER SUPERVISION FUNCTION CIRCUIT BREAKER TEST CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTION: UNDER-/OVERVOLTAGE PROT.(27/59) UNDER-/OVERFREQ. PROT. (81U/O) ADDITIONAL FUNCTION: AUTOMATIC RECLOSING FUNCT. (79)موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  227SD8012-1BC30-1FA0LINE-DIFFERENTIAL PROT. RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C) 1 LIVE STATUS CONTACT PROTECTION DATA INTERF. FO FOR MONO- (24 KM) AND MULTIMODE (4 KM), LC-DUPLEX CONNECTOR MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IEE (SENSITIVE) = 0,001 TO 1,6 A/ 0,005 TO 8A RATED AUXILIARY VOLTAGE: DC 24, 48V SURFACE-MOUNTING CASE SCREW-TYPE TERMINAL REGION US,ANSI,LANGUAGE US-ENGL (LANGUAGE CHANGEABLE) US-FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, FRONT) IEC60870-5-103 O. DIGSI4/MODEM OPTICAL 820NM, ST CONNECTOR WITHOUT FURTHER COMMUNICATION INTERFACE AT PORT A METERING: FAULT RECORDING FUNCTIONALITY: LINE DIFF. PROT. (87L/87NL) INRUSH-CURRENT DETECTION TIME-OVERCURRENT PROTECT. PHASE (50 TD/51), I>, I>>,I>>>, IP TIME-OVERCURRENT GROUND (50N TD/51N) IN>.IN>>,IN>>>,INP THERMAL OVERLOAD PROTECT. (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAK. FAIL.PROT.(50BF) LOCK OUT (86) INTER TRIP FUNCTION (85 DT) EXTERNAL TRIP INITIATION PARAMETER CHANGEOVER SUPERVISION FUNCTION CIRCUIT BREAKER TEST CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTION: UNDER-/OVERVOLTAGE PROT.(27/59) UNDER-/OVERFREQ. PROT. (81U/O) WITHOUT ADDITIONAL FUNCTIONSموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  237SD8012-5EB10-3FA1LINE-DIFFERENTIAL PROT. RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C) 1 LIVE STATUS CONTACT PROTECTION DATA INTERF. FO FOR MONO- (24 KM) AND MULTIMODE (4 KM), LC-DUPLEX CONNECTOR MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IEE (SENSITIVE) = 0,001 TO 1,6 A/ 0,005 TO 8A RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V/ 250V AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, FRONT) IEC60870-5-103 OR DIGSI4/MODEM OR TIME SYNC. PORT, ELECTRICAL RS232 WITHOUT FURTHER COMMUNICATION INTERFACE AT PORT A METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: LINE DIFF. PROT. (87L/87NL) INRUSH-CURRENT DETECTION TIME-OVERCURRENT PROTECT. PHASE (50 TD/51), I>, I>>,I>>>, IP TIME-OVERCURRENT GROUND (50N TD/51N) IN>.IN>>,IN>>>,INP THERMAL OVERLOAD PROTECT. (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAK. FAIL.PROT.(50BF) LOCK OUT (86) INTER TRIP FUNCTION (85 DT) EXTERNAL TRIP INITIATION PARAMETER CHANGEOVER SUPERVISION FUNCTION CIRCUIT BREAKER TEST CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTION: UNDER-/OVERVOLTAGE PROT.(27/59) UNDER-/OVERFREQ. PROT. (81U/O) ADDITIONAL FUNCTION: TRANSMISSION OF 16 BINARY SIGNALS VIA THE PROTECTION DATA INTERFACEموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  247SD8021-1EB30-3FA5LINE-DIFFERENTIAL PROT. RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C) 1 LIVE STATUS CONTACT PROTECTION DATA INTERF. FO FOR MONO- (24 KM) AND MULTIMODE (4 KM), LC-DUPLEX CONNECTOR MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IE = 1A / 5A RATED AUXILIARY VOLTAGE: DC 24, 48V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, FRONT) IEC60870-5-103 O. DIGSI4/MODEM OPTICAL 820NM, ST CONNECTOR WITHOUT FURTHER COMMUNICATION INTERFACE AT PORT A METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: LINE DIFF. PROT. (87L/87NL) INRUSH-CURRENT DETECTION TIME-OVERCURRENT PROTECT. PHASE (50 TD/51), I>, I>>,I>>>, IP TIME-OVERCURRENT GROUND (50N TD/51N) IN>.IN>>,IN>>>,INP THERMAL OVERLOAD PROTECT. (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAK. FAIL.PROT.(50BF) LOCK OUT (86) INTER TRIP FUNCTION (85 DT) EXTERNAL TRIP INITIATION PARAMETER CHANGEOVER SUPERVISION FUNCTION CIRCUIT BREAKER TEST CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTION: UNDER-/OVERVOLTAGE PROT.(27/59) UNDER-/OVERFREQ. PROT. (81U/O) ADDITONAL FUNCTIONS: TRANSMISSION OF 16 BINARY SIGNALS VIA THE PROTECTION DATA INTERFACE AND AUTOMATIC RECLOSING FUNCT. (79)موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  257SD8021-5BB00-3FA1LINE-DIFFERENTIAL PROT. RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C) 1 LIVE STATUS CONTACT PROTECTION DATA INTERF. FO FOR MONO- (24 KM) AND MULTIMODE (4 KM), LC-DUPLEX CONNECTOR MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IE = 1A / 5A RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V/ 250V AC 115V/ 230V SURFACE-MOUNTING CASE SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT NO SYSTEM PORT WITHOUT FURTHER COMMUNICATION INTERFACE AT PORT A METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: LINE DIFF. PROT. (87L/87NL) INRUSH-CURRENT DETECTION TIME-OVERCURRENT PROTECT. PHASE (50 TD/51), I>, I>>,I>>>, IP TIME-OVERCURRENT GROUND (50N TD/51N) IN>.IN>>,IN>>>,INP THERMAL OVERLOAD PROTECT. (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAK. FAIL.PROT.(50BF) LOCK OUT (86) INTER TRIP FUNCTION (85 DT) EXTERNAL TRIP INITIATION PARAMETER CHANGEOVER SUPERVISION FUNCTION CIRCUIT BREAKER TEST CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTION: UNDER-/OVERVOLTAGE PROT.(27/59) UNDER-/OVERFREQ. PROT. (81U/O) ADDITIONAL FUNCTION: TRANSMISSION OF 16 BINARY SIGNALS VIA THE PROTECTION DATA INTERFACEموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  267SD8022-1BB20-3FA0LINE-DIFFERENTIAL PROT. RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C) 1 LIVE STATUS CONTACT PROTECTION DATA INTERF. FO FOR MONO- (24 KM) AND MULTIMODE (4 KM), LC-DUPLEX CONNECTOR MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IEE (SENSITIVE) = 0,001 TO 1,6 A/ 0,005 TO 8A RATED AUXILIARY VOLTAGE: DC 24, 48V SURFACE-MOUNTING CASE SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, FRONT) IEC60870-5-103 OR DIGSI4/MODEM OR TIME SYNC PORT, ELECTRICAL RS485 WITHOUT FURTHER COMMUNICATION INTERFACE AT PORT A METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: LINE DIFF. PROT. (87L/87NL) INRUSH-CURRENT DETECTION TIME-OVERCURRENT PROTECT. PHASE (50 TD/51), I>, I>>,I>>>, IP TIME-OVERCURRENT GROUND (50N TD/51N) IN>.IN>>,IN>>>,INP THERMAL OVERLOAD PROTECT. (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAK. FAIL.PROT.(50BF) LOCK OUT (86) INTER TRIP FUNCTION (85 DT) EXTERNAL TRIP INITIATION PARAMETER CHANGEOVER SUPERVISION FUNCTION CIRCUIT BREAKER TEST CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTION: UNDER-/OVERVOLTAGE PROT.(27/59) UNDER-/OVERFREQ. PROT. (81U/O) WITHOUT ADDITIONAL FUNCTIONSموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  277SD8022-5EA30-1FA0LINE-DIFFERENTIAL PROT. RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C) 1 LIVE STATUS CONTACT PROTECTION DATA INTERF. FO FOR MONO- (24 KM) AND MULTIMODE (4 KM), LC-DUPLEX CONNECTOR MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IEE (SENSITIVE) = 0,001 TO 1,6 A/ 0,005 TO 8A RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V/ 250V AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, FRONT) IEC60870-5-103 O. DIGSI4/MODEM OPTICAL 820NM, ST CONNECTOR WITHOUT FURTHER COMMUNICATION INTERFACE AT PORT A METERING: FAULT RECORDING FUNCTIONALITY: LINE DIFF. PROT. (87L/87NL) INRUSH-CURRENT DETECTION TIME-OVERCURRENT PROTECT. PHASE (50 TD/51), I>, I>>,I>>>, IP TIME-OVERCURRENT GROUND (50N TD/51N) IN>.IN>>,IN>>>,INP THERMAL OVERLOAD PROTECT. (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAK. FAIL.PROT.(50BF) LOCK OUT (86) INTER TRIP FUNCTION (85 DT) EXTERNAL TRIP INITIATION PARAMETER CHANGEOVER SUPERVISION FUNCTION CIRCUIT BREAKER TEST CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTION: UNDER-/OVERVOLTAGE PROT.(27/59) UNDER-/OVERFREQ. PROT. (81U/O) WITHOUT ADDITIONAL FUNCTIONSموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  287SJ8011-1BA00-1FA0OVERCURRENT PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IE = 1A / 5A RATED AUXILIARY VOLTAGE: DC 24, 48V SURFACE-MOUNTING CASE SCREW-TYPE TERMINAL REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT NO SYSTEM PORT NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING FUNCTIONALITY: TOC+ PHASE OVERCURRENT (50/51) I>,I>>,I>>>,IP, TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>, IE>>,IE>>>, IEP GROUND FAULT PROTECTION IEE>.IEE>>,IEEP OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION UNDERCURRENT MONITORING (37) LOCK OUT (86) PARAMETER CHANGEOVER MONITORING FUNCTIONS CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (CURRENT PARAMETERS) INRUSH RESTRAINT WITHOUT AUTO-RECLOSURE WITHOUT FAULT LOCATORموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  297SJ8011-1EB00-1FA0OVERCURRENT PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IE = 1A / 5A RATED AUXILIARY VOLTAGE: DC 24, 48V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT NO SYSTEM PORT NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING FUNCTIONALITY: TOC+ PHASE OVERCURRENT (50/51) I>,I>>,I>>>,IP, TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>, IE>>,IE>>>, IEP GROUND FAULT PROTECTION IEE>.IEE>>,IEEP OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION UNDERCURRENT MONITORING (37) LOCK OUT (86) PARAMETER CHANGEOVER MONITORING FUNCTIONS CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (CURRENT PARAMETERS) INRUSH RESTRAINT WITHOUT AUTO-RECLOSURE WITHOUT FAULT LOCATORموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  307SJ8012-1EA10-1FA0OVERCURRENT PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IEE (SENSITIVE) = 0,001 TO 1,6 A/ 0,005 TO 8A RATED AUXILIARY VOLTAGE: DC 24, 48V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) IEC60870-5-103 O. DIGSI4/MODEM, ELECTRICAL RS232 NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING FUNCTIONALITY: TOC+ PHASE OVERCURRENT (50/51) I>,I>>,I>>>,IP, TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>, IE>>,IE>>>, IEP GROUND FAULT PROTECTION IEE>.IEE>>,IEEP OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION UNDERCURRENT MONITORING (37) LOCK OUT (86) PARAMETER CHANGEOVER MONITORING FUNCTIONS CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (CURRENT PARAMETERS) INRUSH RESTRAINT WITHOUT AUTO-RECLOSURE WITHOUT FAULT LOCATORموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  317SJ8031-5ED90-1FB0L0DOVERCURRENT PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IE = 1A / 5A RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V, AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION FR, IEC/ANSI LANGUAGE FRENCH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) MODBUS, ELECTRICAL RS485 NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING FUNKTIONALITY: TOC PHASE OVERCURRENT (50/51) I>, I>>,I>>>,IP TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>,IE>>,IE>>>,IEP GROUND FAULT PROTECTION IEE>, IEE>>, IEEP, OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION UNDERCURRENT MONITORING (37) LOCK OUT (86) ADDITONAL FUNCTIONS: DIRECTIONAL GROUND FAULT VOLTAGE A. FREQUENCY PROTECTION FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (CURRENT AND VOLTAGE PARAMET.) WITHOUT AUTO-RECLOSURE WITHOUT FAULT LOCATORموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  327SJ8032-1BA06-3FB2OVERCURRENT PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IEE (SENSITIVE) = 0,001 TO 1,6 A/ 0,005 TO 8A RATED AUXILIARY VOLTAGE: DC 24, 48V SURFACE-MOUNTING CASE SCREW-TYPE TERMINAL REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT NO SYSTEM PORT INTERFACE, PORT A (ON BOTTOM OF DEVICE) WITH ETHERNET INTERFACE (DIGSI, NOT IEC61850) RJ45 CONNECTOR METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNKTIONALITY: TOC PHASE OVERCURRENT (50/51) I>, I>>,I>>>,IP TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>,IE>>,IE>>>,IEP GROUND FAULT PROTECTION IEE>, IEE>>, IEEP, OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION UNDERCURRENT MONITORING (37) LOCK OUT (86) ADDITONAL FUNCTIONS: DIRECTIONAL GROUND FAULT VOLTAGE A. FREQUENCY PROTECTION FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (CURRENT AND VOLTAGE PARAMET.) MIT FAULT LOCATORموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  337SJ8032-5EB90-1FB0L0SOVERCURRENT PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IEE (SENSITIVE) = 0,001 TO 1,6 A/ 0,005 TO 8A RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V, AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) IEC 61850, 100MBIT ETHERNET, WITH INTEGRATED SWITCH OPTICAL, DOUBLE, LC-CONNECTOR NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING FUNKTIONALITY: TOC PHASE OVERCURRENT (50/51) I>, I>>,I>>>,IP TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>,IE>>,IE>>>,IEP GROUND FAULT PROTECTION IEE>, IEE>>, IEEP, OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION UNDERCURRENT MONITORING (37) LOCK OUT (86) ADDITONAL FUNCTIONS: DIRECTIONAL GROUND FAULT VOLTAGE A. FREQUENCY PROTECTION FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (CURRENT AND VOLTAGE PARAMET.) WITHOUT AUTO-RECLOSURE WITHOUT FAULT LOCATORموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  347SJ8032-5EB90-1FQ0L0SOVERCURRENT PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IEE (SENSITIVE) = 0,001 TO 1,6 A/ 0,005 TO 8A RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V, AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) IEC 61850, 100MBIT ETHERNET, WITH INTEGRATED SWITCH OPTICAL, DOUBLE, LC-CONNECTOR NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING FUNCTIONALITY: TOC+ PHASE OVERCURRENT (50/51) I>, I>>,I>>>, IP, TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND (50N/51N):IE>, IE>>,I>>>, IEP, GROUND FAULT PROTECTION IEE>, IEE>>, IEEP OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCY PROTECTION UNDERCURRENT MONITORING (37) LOCK OUT (86) ADDITIONAL FUNCTIONS: DIRECTIONAL PHASE OVERCURRENT VOLTAGE A. FREQUENCY PROTECTION SYNCHRO-CHECK FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (CURRENT AND VOLTAGE PARAMET.) WITHOUT AUTO-RECLOSURE WITHOUT FAULT LOCATORموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  357SJ8041-5EB90-3FB0L0AOVERCURRENT PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IE = 1A / 5A RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V, AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) PROFIBUS DP SLAVE, ELECTR.RS485 NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNKTIONALITY: TOC PHASE OVERCURRENT (50/51) I>, I>>,I>>>,IP TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>,IE>>,IE>>>,IEP GROUND FAULT PROTECTION IEE>, IEE>>, IEEP, OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION UNDERCURRENT MONITORING (37) LOCK OUT (86) ADDITONAL FUNCTIONS: DIRECTIONAL GROUND FAULT VOLTAGE A. FREQUENCY PROTECTION FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (CURRENT AND VOLTAGE PARAMET.) WITHOUT AUTO-RECLOSURE WITHOUT FAULT LOCATORموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  367SJ8041-5EB96-3FC0L0AOVERCURRENT PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IE = 1A / 5A RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V, AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) PROFIBUS DP SLAVE, ELECTR.RS485 INTERFACE, PORT A (ON BOTTOM OF DEVICE) WITH ETHERNET INTERFACE (DIGSI, NOT IEC61850) RJ45 CONNECTOR METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY:TOC+ PHASE OVERCURRENT (50/51) I>,I>>,I>>>,IP, TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N,IE>,IE>>, IE>>>,IEP GROUND FAULT PROTECTION IEE>, IEE>>, IEEP OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION UNDERCURRENT MONITORING (37) LOCK OUT (86) ADDITIONAL FUNCTIONS: DRIECTIONAL PHASE & GROUND OVERCURRENT DIRECT. SENSITIVE GROUND FAULT VOLTAGE A. FREQUENCY PROTECTION FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (CURRENT AND VOLTAGE PARAMET.) WITHOUT AUTO-RECLOSURE WITHOUT FAULT LOCATORموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  377SJ8041-5ED90-1FB0L0DOVERCURRENT PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IE = 1A / 5A RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V, AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION FR, IEC/ANSI LANGUAGE FRENCH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) MODBUS, ELECTRICAL RS485 NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING FUNKTIONALITY: TOC PHASE OVERCURRENT (50/51) I>, I>>,I>>>,IP TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>,IE>>,IE>>>,IEP GROUND FAULT PROTECTION IEE>, IEE>>, IEEP, OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION UNDERCURRENT MONITORING (37) LOCK OUT (86) ADDITONAL FUNCTIONS: DIRECTIONAL GROUND FAULT VOLTAGE A. FREQUENCY PROTECTION FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (CURRENT AND VOLTAGE PARAMET.) WITHOUT AUTO-RECLOSURE WITHOUT FAULT LOCATORموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  387SJ8042-5BG06-1FB3OVERCURRENT PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IEE (SENSITIVE) = 0,001 TO 1,6 A/ 0,005 TO 8A RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V, AC 115V/ 230V SURFACE-MOUNTING CASE SCREW-TYPE TERMINAL REGION RUS, IEC/ANSI LANGUAGE RUSSIAN (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT NO SYSTEM PORT INTERFACE, PORT A (ON BOTTOM OF DEVICE) WITH ETHERNET INTERFACE (DIGSI, NOT IEC61850) RJ45 CONNECTOR METERING: FAULT RECORDING FUNKTIONALITY: TOC PHASE OVERCURRENT (50/51) I>, I>>,I>>>,IP TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>,IE>>,IE>>>,IEP GROUND FAULT PROTECTION IEE>, IEE>>, IEEP, OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION UNDERCURRENT MONITORING (37) LOCK OUT (86) ADDITONAL FUNCTIONS: DIRECTIONAL GROUND FAULT VOLTAGE A. FREQUENCY PROTECTION FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (CURRENT AND VOLTAGE PARAMET.) WITH AUTOMATIC RECLOSING AND FAULT LOCATORموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  397SJ8042-5EB00-1FC0OVERCURRENT PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IEE (SENSITIVE) = 0,001 TO 1,6 A/ 0,005 TO 8A RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V, AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT NO SYSTEM PORT NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING FUNCTIONALITY:TOC+ PHASE OVERCURRENT (50/51) I>,I>>,I>>>,IP, TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N,IE>,IE>>, IE>>>,IEP GROUND FAULT PROTECTION IEE>, IEE>>, IEEP OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION UNDERCURRENT MONITORING (37) LOCK OUT (86) ADDITIONAL FUNCTIONS: DRIECTIONAL PHASE & GROUND OVERCURRENT DIRECT. SENSITIVE GROUND FAULT VOLTAGE A. FREQUENCY PROTECTION FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (CURRENT AND VOLTAGE PARAMET.) WITHOUT AUTO-RECLOSURE WITHOUT FAULT LOCATORموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  407SJ8042-5EB90-1FQ0L0SOVERCURRENT PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IEE (SENSITIVE) = 0,001 TO 1,6 A/ 0,005 TO 8A RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V, AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) IEC 61850, 100MBIT ETHERNET, WITH INTEGRATED SWITCH OPTICAL, DOUBLE, LC-CONNECTOR NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING FUNCTIONALITY: TOC+ PHASE OVERCURRENT (50/51) I>, I>>,I>>>, IP, TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND (50N/51N):IE>, IE>>,I>>>, IEP, GROUND FAULT PROTECTION IEE>, IEE>>, IEEP OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCY PROTECTION UNDERCURRENT MONITORING (37) LOCK OUT (86) ADDITIONAL FUNCTIONS: DIRECTIONAL PHASE OVERCURRENT VOLTAGE A. FREQUENCY PROTECTION SYNCHRO-CHECK FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (CURRENT AND VOLTAGE PARAMET.) WITHOUT AUTO-RECLOSURE WITHOUT FAULT LOCATORموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  417SJ8081-5EB06-1FC0OVERCURRENT PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 11 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IE = 1A / 5A RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V, AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT NO SYSTEM PORT INTERFACE, PORT A (ON BOTTOM OF DEVICE) WITH ETHERNET INTERFACE (DIGSI, NOT IEC61850) RJ45 CONNECTOR METERING: FAULT RECORDING FUNCTIONALITY:TOC+ PHASE OVERCURRENT (50/51) I>,I>>,I>>>,IP, TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N,IE>,IE>>, IE>>>,IEP GROUND FAULT PROTECTION IEE>, IEE>>, IEEP OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION UNDERCURRENT MONITORING (37) LOCK OUT (86) ADDITIONAL FUNCTIONS: DRIECTIONAL PHASE & GROUND OVERCURRENT DIRECT. SENSITIVE GROUND FAULT VOLTAGE A. FREQUENCY PROTECTION FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (CURRENT AND VOLTAGE PARAMET.) WITHOUT AUTO-RECLOSURE WITHOUT FAULT LOCATORموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  427SJ8082-1BD00-3FB1OVERCURRENT PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 11 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IEE (SENSITIVE) = 0,001 TO 1,6 A/ 0,005 TO 8A RATED AUXILIARY VOLTAGE: DC 24, 48V SURFACE-MOUNTING CASE SCREW-TYPE TERMINAL REGION FR, IEC/ANSI LANGUAGE FRENCH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT NO SYSTEM PORT NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNKTIONALITY: TOC PHASE OVERCURRENT (50/51) I>, I>>,I>>>,IP TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>,IE>>,IE>>>,IEP GROUND FAULT PROTECTION IEE>, IEE>>, IEEP, OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION UNDERCURRENT MONITORING (37) LOCK OUT (86) ADDITONAL FUNCTIONS: DIRECTIONAL GROUND FAULT VOLTAGE A. FREQUENCY PROTECTION FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (CURRENT AND VOLTAGE PARAMET.) WITH AUTOMATIC RECLOSINGموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  437SJ8113-1EA00-3FA0OVERCURRENT PROTECTION RELAY FOR LOW POWER CURRENT TRANSFORMERS HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C), 1 LIVE STATUS CONTACT 4 X LOW POWER CURRENT TRANSFORMER INPUT RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 24V/ 48V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) NO SYSTEM PORT NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: PHASE OVERCURRENT (50/51) I>,I>>,I>>>,IP, TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>, IE>>,IE>>>, IEP SENSITIVE GROUND FAULT PROTECT. IEE>.IEE>>,IEEP OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION UNDERCURRENT MONITORING (37) LOCK OUT (86) PARAMETER CHANGEOVER MONITORING FUNCTIONS CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (CURRENT PARAMETERS) INRUSH RESTRAINT .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  447SJ8123-1EA00-3FA0OVERCURRENT PROTECTION RELAY FOR LOW POWER CURRENT TRANSFORMERS HOUSING 1/6 19", 4 X I, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C), 1 LIVE STATUS CONTACT 4 X LOW POWER CURRENT TRANSFORMER INPUT RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 24V/ 48V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) NO SYSTEM PORT NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: PHASE OVERCURRENT (50/51) I>,I>>,I>>>,IP, TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>, IE>>,IE>>>, IEP SENSITIVE GROUND FAULT PROTECT. IEE>.IEE>>,IEEP OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION UNDERCURRENT MONITORING (37) LOCK OUT (86) PARAMETER CHANGEOVER MONITORING FUNCTIONS CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (CURRENT PARAMETERS) INRUSH RESTRAINT .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  457SJ8123-5EA96-3FA0L0DOVERCURRENT PROTECTION RELAY FOR LOW POWER CURRENT TRANSFORMERS HOUSING 1/6 19", 4 X I, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C), 1 LIVE STATUS CONTACT 4 X LOW POWER CURRENT TRANSFORMER INPUT RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V/250V AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) SYSTEM PORT, PORT B (AT BOTTOM OF DEVICE, REAR) MODBUS, ELECTRICAL RS485 INTERFACE, PORT A (AT BOTTOM OF DEVICE, IN FRONT) WITH ETHERNET INTERFACE (DIGSI, NOT IEC61850) RJ45 CONNECTOR METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: PHASE OVERCURRENT (50/51) I>,I>>,I>>>,IP, TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>, IE>>,IE>>>, IEP SENSITIVE GROUND FAULT PROTECT. IEE>.IEE>>,IEEP OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION UNDERCURRENT MONITORING (37) LOCK OUT (86) PARAMETER CHANGEOVER MONITORING FUNCTIONS CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (CURRENT PARAMETERS) INRUSH RESTRAINT .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  467SJ8123-5EB36-3FA1OVERCURRENT PROTECTION RELAY FOR LOW POWER CURRENT TRANSFORMERS HOUSING 1/6 19", 4 X I, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C), 1 LIVE STATUS CONTACT 4 X LOW POWER CURRENT TRANSFORMER INPUT RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V/250V AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (AT BOTTOM OF DEVICE, REAR) IEC60870-5-103 O. DIGSI4/MODEM OPTICAL 820NM, ST CONNECTOR INTERFACE, PORT A (AT BOTTOM OF DEVICE, IN FRONT) WITH ETHERNET INTERFACE (DIGSI, NOT IEC61850) RJ45 CONNECTOR METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: PHASE OVERCURRENT (50/51) I>,I>>,I>>>,IP, TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>, IE>>,IE>>>, IEP SENSITIVE GROUND FAULT PROTECT. IEE>.IEE>>,IEEP OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION UNDERCURRENT MONITORING (37) LOCK OUT (86) PARAMETER CHANGEOVER MONITORING FUNCTIONS CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (CURRENT PARAMETERS) INRUSH RESTRAINT WITH AUTOMATIC RECLOSING (79)موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  477SJ8133-1EA00-3FC0OVERCURRENT PROTECTION RELAY FOR LOW POWER CURRENT TRANSFORMERS HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C), 1 LIVE STATUS CONTACT 4 X LOW POWER CURRENT TRANSFORMER INPUT RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 24V/ 48V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) NO SYSTEM PORT NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: BASIC FUNCTIONALITY + DIRECTIONAL PHASE + GROUND OVERCURRENT , DIRECT. SENSITIVE GROUND FAULT, VOLTAGE AND FREQUENCY PROTECT. .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  487SJ8133-5EB10-3FC3OVERCURRENT PROTECTION RELAY FOR LOW POWER CURRENT TRANSFORMERS HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C), 1 LIVE STATUS CONTACT 4 X LOW POWER CURRENT TRANSFORMER INPUT RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V/250V AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (AT BOTTOM OF DEVICE, REAR) IEC60870-5-103 O. DIGSI4/MODEM, ELECTRICAL RS232 NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: BASIC FUNCTIONALITY + DIRECTIONAL PHASE + GROUND OVERCURRENT , DIRECT. SENSITIVE GROUND FAULT, VOLTAGE AND FREQUENCY PROTECT. WITH AUTOMATIC RECLOSING (79), WITH FAULT LOCATOR (21FL)موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  497SJ8143-1EA90-3FC2L0AOVERCURRENT PROTECTION RELAY FOR LOW POWER CURRENT TRANSFORMERS HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C), 1 LIVE STATUS CONTACT 4 X LOW POWER CURRENT TRANSFORMER INPUT RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 24V/ 48V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) SYSTEM PORT, PORT B (AT BOTTOM OF DEVICE, REAR) PROFIBUS DP SLAVE, ELECTR.RS485 NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: BASIC FUNCTIONALITY + DIRECTIONAL PHASE + GROUND OVERCURRENT , DIRECT. SENSITIVE GROUND FAULT, VOLTAGE AND FREQUENCY PROTECT. WITH FAULT LOCATOR (21FL)موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  507SJ8143-1EB16-3FC3OVERCURRENT PROTECTION RELAY FOR LOW POWER CURRENT TRANSFORMERS HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C), 1 LIVE STATUS CONTACT 4 X LOW POWER CURRENT TRANSFORMER INPUT RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 24V/ 48V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (AT BOTTOM OF DEVICE, REAR) IEC60870-5-103 O. DIGSI4/MODEM, ELECTRICAL RS232 INTERFACE, PORT A (AT BOTTOM OF DEVICE, IN FRONT) WITH ETHERNET INTERFACE (DIGSI, NOT IEC61850) RJ45 CONNECTOR METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: BASIC FUNCTIONALITY + DIRECTIONAL PHASE + GROUND OVERCURRENT , DIRECT. SENSITIVE GROUND FAULT, VOLTAGE AND FREQUENCY PROTECT. WITH AUTOMATIC RECLOSING (79), WITH FAULT LOCATOR (21FL)موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  517SK8011-1BA00-1HD0MOTOR PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IE = 1A / 5A RATED AUXILIARY VOLTAGE: DC 24, 48V SURFACE-MOUNTING CASE SCREW-TYPE TERMINAL REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT NO SYSTEM PORT NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING FUNCTIONALITY: TOC+ PHASE OVERCURRENT (50/51) I>,I>>,I>>>,IP, TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>, IE>>,IE>>>, IEP GROUND FAULT PROTECTION IEE>.IEE>>,IEEP OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION LOCK OUT (86) STARTING TIME SUPERVISION (48) UNDERCURRENT MONITORING (37) RESTART INHIBIT (66/86) LOCKED ROTOR PROTECTION (14) LOAD JAM PROTECTION (51M) MOTOR STATISTICS PARAMETER CHANGEOVER MONITORING FUNCTIONSموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  527SK8011-5ED96-3HD0L0AMOTOR PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IE = 1A / 5A RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V, AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION FR, IEC/ANSI LANGUAGE FRENCH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) PROFIBUS DP SLAVE, ELECTR.RS485 INTERFACE, PORT A (ON BOTTOM OF DEVICE) WITH ETHERNET INTERFACE (DIGSI, RTD BOX, NOT IEC61850) RJ45 CONNECTOR METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: TOC+ PHASE OVERCURRENT (50/51) I>,I>>,I>>>,IP, TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>, IE>>,IE>>>, IEP GROUND FAULT PROTECTION IEE>.IEE>>,IEEP OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION LOCK OUT (86) STARTING TIME SUPERVISION (48) UNDERCURRENT MONITORING (37) RESTART INHIBIT (66/86) LOCKED ROTOR PROTECTION (14) LOAD JAM PROTECTION (51M) MOTOR STATISTICS PARAMETER CHANGEOVER MONITORING FUNCTIONSموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  537SK8012-1EA10-3HD0MOTOR PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IEE (SENSITIVE) = 0,001 TO 1,6 A/ 0,005 TO 8A RATED AUXILIARY VOLTAGE: DC 24, 48V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) IEC60870-5-103 O. DIGSI4/MODEM, ELECTRICAL RS232 NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: TOC+ PHASE OVERCURRENT (50/51) I>,I>>,I>>>,IP, TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>, IE>>,IE>>>, IEP GROUND FAULT PROTECTION IEE>.IEE>>,IEEP OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION LOCK OUT (86) STARTING TIME SUPERVISION (48) UNDERCURRENT MONITORING (37) RESTART INHIBIT (66/86) LOCKED ROTOR PROTECTION (14) LOAD JAM PROTECTION (51M) MOTOR STATISTICS PARAMETER CHANGEOVER MONITORING FUNCTIONSموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  547SK8041-5EB90-3HE0L0AOVERCURRENT PROTECTION RELAY FOR LOW POWER CURRENT TRANSFORMERS HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C), 1 LIVE STATUS CONTACT 4 X LOW POWER CURRENT TRANSFORMER INPUT RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V/250V AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) SYSTEM PORT, PORT B (AT BOTTOM OF DEVICE, REAR) IEC 61850, 100MBIT ETHERNET, ELECTR., DOUBLE, RJ45 CONNECTOR INTERFACE, PORT A (AT BOTTOM OF DEVICE, IN FRONT) WITH ETHERNET INTERFACE (DIGSI, NOT IEC61850) RJ45 CONNECTOR METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: PHASE OVERCURRENT (50/51) I>,I>>,I>>>,IP, TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>, IE>>,IE>>>, IEP SENSITIVE GROUND FAULT PROTECT. IEE>.IEE>>,IEEP OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION UNDERCURRENT MONITORING (37) LOCK OUT (86) PARAMETER CHANGEOVER MONITORING FUNCTIONS CONTROL OF CIRCUIT BREAKER FLEXIBLE PROTECTION FUNCTIONS (CURRENT PARAMETERS) INRUSH RESTRAINT WITH AUTOMATIC RECLOSING (79)موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  557SK8041-5EB90-3HE0L0AMOTOR PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IE = 1A / 5A RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V, AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) PROFIBUS DP SLAVE, ELECTR.RS485 NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNKTIONALITY: TOC PHASE OVERCURRENT (50/51) I>, I>>,I>>>,IP TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>,IE>>,IE>>>,IEP GROUND FAULT PROTECTION IEE>, IEE>>, IEEP, OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION LOCK OUT (86) STARTING TIME SUPERVISION (48) UNDERCURRENT MONITORING (37) RESTART INHIBIT (66/86) LOCKED ROTOR PROTECTION (14) LOAD JAM PROTECTION (51M) ADDITIONAL FUNCTIONS: DIRECT. SENSITIVE GROUND FAULT VOLTAGE A. FREQUENCY PROTECTIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  567SK8042-5EB90-1HE0L0AMOTOR PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IE = 1A / 5A RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V, AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) PROFIBUS DP SLAVE, ELECTR.RS485 NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNKTIONALITY: TOC PHASE OVERCURRENT (50/51) I>, I>>,I>>>,IP TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>,IE>>,IE>>>,IEP GROUND FAULT PROTECTION IEE>, IEE>>, IEEP, OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION LOCK OUT (86) STARTING TIME SUPERVISION (48) UNDERCURRENT MONITORING (37) RESTART INHIBIT (66/86) LOCKED ROTOR PROTECTION (14) LOAD JAM PROTECTION (51M) ADDITIONAL FUNCTIONS: DIRECT. SENSITIVE GROUND FAULT VOLTAGE A. FREQUENCY PROTECTIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  577SK8042-5EB90-1HE0L0AMOTOR PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER) 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IEE (SENSITIVE) = 0,001 TO 1,6 A/ 0,005 TO 8A RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V, AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) PROFIBUS DP SLAVE, ELECTR.RS485 NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING FUNKTIONALITY: TOC PHASE OVERCURRENT (50/51) I>, I>>,I>>>,IP TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>,IE>>,IE>>>,IEP GROUND FAULT PROTECTION IEE>, IEE>>, IEEP, OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION LOCK OUT (86) STARTING TIME SUPERVISION (48) UNDERCURRENT MONITORING (37) RESTART INHIBIT (66/86) LOCKED ROTOR PROTECTION (14) LOAD JAM PROTECTION (51M) ADDITIONAL FUNCTIONS: DIRECT. SENSITIVE GROUND FAULT VOLTAGE A. FREQUENCY PROTECTIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  587SK8051-5BA06-1HD0MOTOR PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER) 5 RTD INPUTS 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IE = 1A / 5A RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V, AC 115V/ 230V SURFACE-MOUNTING CASE SCREW-TYPE TERMINAL REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT NO SYSTEM PORT INTERFACE, PORT A (ON BOTTOM OF DEVICE) WITH ETHERNET INTERFACE (DIGSI, RTD BOX, NOT IEC61850) RJ45 CONNECTOR METERING: FAULT RECORDING FUNCTIONALITY: TOC+ PHASE OVERCURRENT (50/51) I>,I>>,I>>>,IP, TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>, IE>>,IE>>>, IEP GROUND FAULT PROTECTION IEE>.IEE>>,IEEP OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION LOCK OUT (86) STARTING TIME SUPERVISION (48) UNDERCURRENT MONITORING (37) RESTART INHIBIT (66/86) LOCKED ROTOR PROTECTION (14) LOAD JAM PROTECTION (51M) MOTOR STATISTICS PARAMETER CHANGEOVER MONITORING FUNCTIONSموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  597SK8052-5EA00-1HD0MOTOR PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER) 5 RTD INPUTS 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IEE (SENSITIVE) = 0,001 TO 1,6 A/ 0,005 TO 8A RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V, AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT NO SYSTEM PORT NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING FUNCTIONALITY: TOC+ PHASE OVERCURRENT (50/51) I>,I>>,I>>>,IP, TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>, IE>>,IE>>>, IEP GROUND FAULT PROTECTION IEE>.IEE>>,IEEP OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION LOCK OUT (86) STARTING TIME SUPERVISION (48) UNDERCURRENT MONITORING (37) RESTART INHIBIT (66/86) LOCKED ROTOR PROTECTION (14) LOAD JAM PROTECTION (51M) MOTOR STATISTICS PARAMETER CHANGEOVER MONITORING FUNCTIONSموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  607SK8061-5BK90-3HE0L0RMOTOR PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER) 5 RTD INPUTS 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IE = 1A / 5A RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V, AC 115V/ 230V SURFACE-MOUNTING CASE SCREW-TYPE TERMINAL REGION CHN, IEC/ANSI LANGUAGE CHINESE (LANGUAGE NOT CHANGEABLE) CHINESE FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) IEC 61850, 100MBIT ETHERNET, ELECTR., DOUBLE, RJ45 CONNECTOR NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNKTIONALITY: TOC PHASE OVERCURRENT (50/51) I>, I>>,I>>>,IP TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>,IE>>,IE>>>,IEP GROUND FAULT PROTECTION IEE>, IEE>>, IEEP, OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION LOCK OUT (86) STARTING TIME SUPERVISION (48) UNDERCURRENT MONITORING (37) RESTART INHIBIT (66/86) LOCKED ROTOR PROTECTION (14) LOAD JAM PROTECTION (51M) ADDITIONAL FUNCTIONS: DIRECT. SENSITIVE GROUND FAULT VOLTAGE A. FREQUENCY PROTECTIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  617SK8062-1EF30-1HE0MOTOR PROTECTION RELAY HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER) 5 RTD INPUTS 1 LIVE STATUS CONTACT MEASURING INPUTS: IPH = 1A / 5A, IEE (SENSITIVE) = 0,001 TO 1,6 A/ 0,005 TO 8A RATED AUXILIARY VOLTAGE: DC 24, 48V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI LANGUAGE ITALIAN (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (ON BOTTOM OF DEVICE, REAR) IEC60870-5-103 O. DIGSI4/MODEM OPTICAL 820NM, ST CONNECTOR NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING FUNKTIONALITY: TOC PHASE OVERCURRENT (50/51) I>, I>>,I>>>,IP TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>,IE>>,IE>>>,IEP GROUND FAULT PROTECTION IEE>, IEE>>, IEEP, OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION LOCK OUT (86) STARTING TIME SUPERVISION (48) UNDERCURRENT MONITORING (37) RESTART INHIBIT (66/86) LOCKED ROTOR PROTECTION (14) LOAD JAM PROTECTION (51M) ADDITIONAL FUNCTIONS: DIRECT. SENSITIVE GROUND FAULT VOLTAGE A. FREQUENCY PROTECTIONموجود در نمایندگی زیمنس ایران
  627SK8113-1EA00-3HD0MOTOR PROTECTION RELAY FOR LOW POWER CURRENT TRANSFORMERS HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C), 1 LIVE STATUS CONTACT LOW POWER CURRENT TRANSFORMER INPUT RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 24V/ 48V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT NO SYSTEM PORT NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: PHASE OVERCURRENT (50/51) I>,I>>,I>>>,IP, TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>, IE>>,IE>>>, IEP SENSITIVE GROUND FAULT PROTECT. IEE>.IEE>>,IEEP OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION LOCK OUT (86) STARTING TIME SUPERVISION (48) UNDERCURRENT MONITORING (37) RESTART INHIBIT (66/86) LOCKED ROTOR PROTECTION (14) LOAD JAM PROTECTION (51M) MOTOR STATISTICS PARAMETER CHANGEOVER MONITORING FUNCTIONS .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  637SK8113-5EB36-3HD0MOTOR PROTECTION RELAY FOR LOW POWER CURRENT TRANSFORMERS HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C), 1 LIVE STATUS CONTACT LOW POWER CURRENT TRANSFORMER INPUT RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V/250V AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (AT BOTTOM OF DEVICE, REAR) IEC60870-5-103, DIGSI4/MODEM OR RTD-BOX OPTICAL 820NM, ST CONNECTOR INTERFACE, PORT A (AT BOTTOM OF DEVICE, IN FRONT) WITH ETHERNET INTERFACE (DIGSI, RTD BOX. NOT IEC61850) RJ45 CONNECTOR METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: PHASE OVERCURRENT (50/51) I>,I>>,I>>>,IP, TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>, IE>>,IE>>>, IEP SENSITIVE GROUND FAULT PROTECT. IEE>.IEE>>,IEEP OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION LOCK OUT (86) STARTING TIME SUPERVISION (48) UNDERCURRENT MONITORING (37) RESTART INHIBIT (66/86) LOCKED ROTOR PROTECTION (14) LOAD JAM PROTECTION (51M) MOTOR STATISTICS PARAMETER CHANGEOVER MONITORING FUNCTIONS .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  647SK8123-1EA00-3HD0MOTOR PROTECTION RELAY FOR LOW POWER CURRENT TRANSFORMERS HOUSING 1/6 19", 4 X I, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C), 1 LIVE STATUS CONTACT LOW POWER CURRENT TRANSFORMER INPUT RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 24V/ 48V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT NO SYSTEM PORT NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: PHASE OVERCURRENT (50/51) I>,I>>,I>>>,IP, TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>, IE>>,IE>>>, IEP SENSITIVE GROUND FAULT PROTECT. IEE>.IEE>>,IEEP OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION LOCK OUT (86) STARTING TIME SUPERVISION (48) UNDERCURRENT MONITORING (37) RESTART INHIBIT (66/86) LOCKED ROTOR PROTECTION (14) LOAD JAM PROTECTION (51M) MOTOR STATISTICS PARAMETER CHANGEOVER MONITORING FUNCTIONS .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  657SK8123-5EB06-3HD0MOTOR PROTECTION RELAY FOR LOW POWER CURRENT TRANSFORMERS HOUSING 1/6 19", 4 X I, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C), 1 LIVE STATUS CONTACT LOW POWER CURRENT TRANSFORMER INPUT RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V/250V AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT NO SYSTEM PORT INTERFACE, PORT A (AT BOTTOM OF DEVICE, IN FRONT) WITH ETHERNET INTERFACE (DIGSI, RTD BOX. NOT IEC61850) RJ45 CONNECTOR METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: PHASE OVERCURRENT (50/51) I>,I>>,I>>>,IP, TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>, IE>>,IE>>>, IEP SENSITIVE GROUND FAULT PROTECT. IEE>.IEE>>,IEEP OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION LOCK OUT (86) STARTING TIME SUPERVISION (48) UNDERCURRENT MONITORING (37) RESTART INHIBIT (66/86) LOCKED ROTOR PROTECTION (14) LOAD JAM PROTECTION (51M) MOTOR STATISTICS PARAMETER CHANGEOVER MONITORING FUNCTIONS .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  667SK8133-1EB10-3HE0MOTOR PROTECTION RELAY FOR LOW POWER CURRENT TRANSFORMERS HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C), 1 LIVE STATUS CONTACT LOW POWER CURRENT TRANSFORMER INPUT RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 24V/ 48V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (AT BOTTOM OF DEVICE, REAR) IEC60870-5-103 O. DIGSI4/MODEM, ELECTRICAL RS232 NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: BASIC FUNCTIONALITY + DIRECTIONAL SENSITIVE GROUND FAULT + VOLTAGE AND FREQUENCY PROTECT. .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  677SK8133-5EA36-3HE0MOTOR PROTECTION RELAY FOR LOW POWER CURRENT TRANSFORMERS HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C), 1 LIVE STATUS CONTACT LOW POWER CURRENT TRANSFORMER INPUT RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V/250V AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (AT BOTTOM OF DEVICE, REAR) IEC60870-5-103, DIGSI4/MODEM OR RTD-BOX OPTICAL 820NM, ST CONNECTOR INTERFACE, PORT A (AT BOTTOM OF DEVICE, IN FRONT) WITH ETHERNET INTERFACE (DIGSI, RTD BOX. NOT IEC61850) RJ45 CONNECTOR METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: BASIC FUNCTIONALITY + DIRECTIONAL SENSITIVE GROUND FAULT + VOLTAGE AND FREQUENCY PROTECT. .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  687SK8143-1EA30-3HE0MOTOR PROTECTION RELAY FOR LOW POWER CURRENT TRANSFORMERS HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 7 BI, 8 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C), 1 LIVE STATUS CONTACT LOW POWER CURRENT TRANSFORMER INPUT RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 24V/ 48V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (AT BOTTOM OF DEVICE, REAR) IEC60870-5-103, DIGSI4/MODEM OR RTD-BOX OPTICAL 820NM, ST CONNECTOR NO SYSTEM PORT A METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: BASIC FUNCTIONALITY + DIRECTIONAL SENSITIVE GROUND FAULT + VOLTAGE AND FREQUENCY PROTECT. .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  697SK8153-5EB16-3HD0MOTOR PROTECTION RELAY FOR LOW POWER CURRENT TRANSFORMERS HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C), 5 RTD INPUTS 1 LIVE STATUS CONTACT LOW POWER CURRENT TRANSFORMER INPUT RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 60V/ 110V / 125V/ 220V/250V AC 115V/ 230V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION WORLD, IEC/ANSI, LANGUAGE ENGLISH (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (AT BOTTOM OF DEVICE, REAR) IEC60870-5-103 O. DIGSI4/MODEM, ELECTRICAL RS232 INTERFACE, PORT A (AT BOTTOM OF DEVICE, IN FRONT) WITH ETHERNET INTERFACE (DIGSI, RTD BOX. NOT IEC61850) RJ45 CONNECTOR METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: PHASE OVERCURRENT (50/51) I>,I>>,I>>>,IP, TIME OVERCURR.PROTECTION GROUND 50N/51N, IE>, IE>>,IE>>>, IEP SENSITIVE GROUND FAULT PROTECT. IEE>.IEE>>,IEEP OVERLOAD PROTECTION (49) TRIP CIRCUIT SUPERVISION (74TC) CIRCUIT BREAKER FAILURE PROTECT NEGATIVE SEQUENCE PROTECTION LOCK OUT (86) STARTING TIME SUPERVISION (48) UNDERCURRENT MONITORING (37) RESTART INHIBIT (66/86) LOCKED ROTOR PROTECTION (14) LOAD JAM PROTECTION (51M) MOTOR STATISTICS PARAMETER CHANGEOVER MONITORING FUNCTIONS .موجود در نمایندگی زیمنس ایران
  707SK8163-1EA26-3HE0MOTOR PROTECTION RELAY FOR LOW POWER CURRENT TRANSFORMERS HOUSING 1/6 19", 4 X I, 3 X U, 3 BI, 5 BO, (2 CHANGEOVER/FORM C), 5 RTD INPUTS 1 LIVE STATUS CONTACT LOW POWER CURRENT TRANSFORMER INPUT RATED AUXILIARY VOLTAGE DC 24V/ 48V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW-TYPE TERMINAL REGION DE, IEC, LANGUAGE GERMAN (LANGUAGE CHANGEABLE) STANDARD FRONT SYSTEM PORT, PORT B (AT BOTTOM OF DEVICE, REAR) IEC60870-5-103, DIGSI4/MODEM OR RTD-BOX ELECTRICAL RS485 INTERFACE, PORT A (AT BOTTOM OF DEVICE, IN FRONT) WITH ETHERNET INTERFACE (DIGSI, RTD BOX. NOT IEC61850) RJ45 CONNECTOR METERING: FAULT RECORDING, AVERAGE VALUES, MIN/MAX VALUES FUNCTIONALITY: BASIC FUNCTIONALITY + DIRECTIONAL SENSITIVE GROUND FAULT + VOLTAGE AND FREQUENCY PROTECT. .موجود در نمایندگی زیمنس ایران

  با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.