زیمنس کنترل

کد : 44861

نمایندگی زیمنس، آموزش S7-1500 قسمت 11: نصب ماژول های S7-1500

نمایندگی زیمنس، آموزش S7-1500 قسمت 11: نصب ماژول های S7-1500

نمایندگی زیمنس ایران و آموزش نصب ماژول S7-1500

نمایندگی زیمنس در این قسمت از آموزش به موضوع نصب و مونتاژ اجزای اتوماسیون، نصب اجزای سیستم اتوماسیون می پردازد. برای نصب اجزا PLC S7-1500 زیمنس مواردی را باید رعایت کنید که در ادامه به آن می پردازیم.

 

قانون نصب اجزا بر روی ریل:

 1. پیش از نصب باید از قطع بودن جریان برق اطمینان حاصل نمایید.
 2. از سمت چپ شروع به نصب اجزا نمایید.
 3. ماژول CPU و PM را برای اولین جز نصبی انتخاب نمایید.
 4. با استفاده از کانکتور U، ماژول ها را متصل کنید.
 5. هر کانکتور U، دارای دو قسمت متصل کننده به منظور اتصال به دو ماژول مختلف، مثلاً PS به CPU می باشد.

 

نصب ماژول I/O:

 1. در قسمت پشتی ماژول یک کانکتور جهت اتصال متصل نمایید.
 2. جایگاه ماژول I/O در کنار CPU  بر روی ریل قرار دهید.
 3. طرف دیگر کانکتور را به CPU اتصال دهید.
 4. جهت محکم شدن پیچ ها را ببندید.

 

آموزش PLC S7-1500 زیمنس - آموزش نصب ماژول های S7-1500

 

نصب ماژول PS :

 1. در قسمت تعیین شده کانکتور U را قرار دهید.
 2. اتصال سمت دیگر کانکتور U، طرف راست آن باید آزاد باشد.
 3. پس از قرار دادن ماژول PS بر روی ریل، آن را به سمت عقب بکشانید.
 4. برای ثابت شدن پیچ ها را محکم ببندید.

 

نصب ماژول PM :

برای جای گیری ماژول PM بر روی ریل فقط کاغی است ماژول بر روی ریل قرار دهید و جهت ثابت شدن مازول بر روی ریل پیچ ها را محکم کنید.

 

آموزش PLC S7-1500 زیمنس - آموزش نصب ماژول های S7-1500

 

نصب ماژول CPU :

 1. اتصال کانکتور U به پشت CPU
 2. قرار دادن ماژول CPU بر روی ریل
 3. برای اتصال CPU و ماژول PS باید طرف دیگر کانکتور U متصل به ماژول PS که آزاد بود، به قسمت پشت CPU متصل کنید.
 4. پیچ ها را در نهایت برای ثابت شدن CPU ببندید.

 

آموزش PLC S7-1500 زیمنس - آموزش نصب ماژول های S7-1500