زیمنس کنترل

کد : 44650

نمایندگی زیمنس: Active Bus های اتوماسیون زیمنس

نمایندگی زیمنس: Active Bus های اتوماسیون زیمنس

در نمایندگی زیمنس در نوع معمولی ریل مورد استفاده شبیه S7-300 اتوماسیون زیمنس است و کارت های I/O از طریق Backplane Connector پشت کارت ها به هم متصل می شوند.ولی در نوع Redundant ریل متفاوت بوده و عمق بیش تری نسبت به ریل معمولی دارد.در داخل این ریل باس نصب می شود و به مجموع آن ها Active Bus گفته می شود که کارت های I/O روی آن قرار می گیرند. با وجود باس اکتیو می توان کارتها را در حین کار جا به جا کرد باس اکتیو از دو بخش تشکیل می شود. بخش اول زیر دوکارت IM نصب می شود. بخش های دیگر که به آن متصل می شوند برای کارت های I/O هستند.برای فاصله های دور یا در محیط های پر نویز ارتباط ET200M با AS از طریق فیبرنوری صورت می گیرد. در این روش نیاز به مبدل های OLM مخفف Optical Link Modbus است.