زیمنس کنترل

کد : 44646

اجزای شبکه یTerminal Bus در اتوماسیون صنعتی زیمنس

اجزای شبکه یTerminal Bus در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در نمایندگی زیمنس این شبکه برای ارتباط بین OS Server ها و Client ها به کار می رود که می تواند با Fast Ethernet پیاده سازی شود وقتی تعداد Client ها زیاد است گزینه ی مناسب استفاده از شبکه ی Gigabit  Ethernet با تجهیزات صنعتی مانند شکل زیر است.

 

اجزای شبکه یTerminal Bus در اتوماسیون صنعتی زیمنس 1

 

در مواردی که نیاز به اطمینان بالا وجود دارد شبکه های Process Bus و Terminal Bus را به صورت افزونه Redundant مانند شکل زیر پیاده سازی می کنند.

 

اجزای شبکه یTerminal Bus در اتوماسیون صنعتی زیمنس 2