زیمنس کنترل

کد : 44608

فرآیند های Batch Process در نمایندگی زیمنس

فرآیند های Batch Process در نمایندگی زیمنس

فرآیند های Batch Process از نوع مختلط هستند که الگو های تولید در آن ها بسیار متنوع و زیاد است و برای تولید هر محصول پارامتر های جدیدی بایستی به سیستم کنترل داده شود. از نمونه این فرآیند ها می توان به صنایع مواد غذایی و صنایع دارو سازی اشاره کرد.