زیمنس کنترل

کد : 44579

کنترل کننده نوع PD نمایندگی زیمنس

کنترل کننده نوع PD نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس سرعتش بخاطر عنصر D بالاست.
ضریب D معمولاً کوچک انتخاب می شود تا سیستم نوسانی نگردد.
شبیه نوع P خطای حالت ماندگار دارد.
در سیستم های کنترلی که تأخیر زیاد دارند ، استفاده می شود.