زیمنس کنترل

کد : 44566

کنترل کننده نوع P نمایندگی زیمنس

کنترل کننده نوع P نمایندگی زیمنس
در نمایندگی زیمنس خروجی متناسب با ورودی تغییر می کند ، یا :
y = KP . e + yo

نسبتاً سریع است.
در اتوماسیون صنعتی زیمنس خطای حالت ماندگار (Steady State Error)   دارد ، یعنی همیشه بین مقدار مبنا و مقدار واقعی اختلاف وجود دارد.
افزایش مقدار P خطای ماندگار را کاهش می دهد ، ولی ممکن است سیستم را نوسانی کند.
هرچه مقدار Set Point بیشتر شود ، خطای ماندگار بزرگتر می شود.
در سیستم های کنترلی ساده که خطای ماندگار در آنها قابل قبول است ، می تواند بکار رود.
شکل های زیر موارد فوق را نشان می دهد :


کنترل کننده نوع P نمایندگی زیمنس 1

کنترل کننده نوع P نمایندگی زیمنس 2