زیمنس کنترل

کد : 39286

دستور Multiply Integer (*i) در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستور Multiply Integer (*i) در اتوماسیون صنعتی زیمنس
از این دستور ، برای نصب کردن دو عدد صحیح شانزده بیتی در هم استفاده میشود. اگر سرریزی اتفاق بیفتد ، نتیجه غلط است و یک عدد منفی است.

دستور Multiply Integer 1
فروش با کیفیت ترین PLC های زیمنس در کنترل زیمنس