زیمنس کنترل

کد : 39285

دستور Subtract Integer (-i) در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

دستور Subtract Integer (-i) در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس
این دستور برای کم کردن دو مقدار عدد صحیح به کار میرود (ثابت یا متغیر ) نکته مهم این است که مقدار IN2 از IN1 کم میشود. به عبارت دیگر ، اگر مقدار IN2 بزرگتر از مقدار IN1 باشد ، حاصل در پایه ی Out به صورت منفی ظاهر میشود.
 
دستور Subtract Integer 1
برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی زیمنس