آشنایی با مدارهای منطقی(دیجیتال) قسمت 2

ارسال شده در تاریخ: 12 خرداد 1397چاپ
اشتراک گذاری:
آشنایی با مدارهای منطقی(دیجیتال) قسمت 2

گیت XOR و کاربرد آن در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در نمایندگی زیمنس در این گیت زمانی خروجی یک (High) است که دو ورودی آن یکسان نباشد.درواقع زمانی که هر دو ورودی یک (High) یا هر دو صفر (Low) باشد، خروجی صفر(Low) است.فرض کنید ورودی های A=0 و B=1 باشد، بنابرمطلب گفته شده، خروجی این گیت باید در این حالت، یک باشد که این همان رابطه حاکم بر گیت XOR است.


مهمترین مشخصه ای که گیت XOR را از دیگر گیت ها متمایز می کند خاصیت جابجایی در آن است  بدین ترتیب که اگر داشته باشیم F=A+B می توان نوشت A=F+B یا B=A+F.این خاصیت جابجایی در هیچ کدام از گیت های منطقی دیگری وجود ندارد.از این خاصیت می توان برای ساده کردن طراحی بسیار استفاده کرد.IC ها که می توان برای این المان منطقی در نظر گرفت IC 74HC86 است. در شکل فوق شماتیک درونی IC 74HC86 را مشاهده می کنید.این IC دارای 4  گیت XOR است.پایه های ورودی و خروجی در شکل این IC کاملا مشخص است . پایه های  1,2,4,5,9,10,12,13 پایه های ورودی 4 گیت موجود در این IC   و پای های 3,6,8,11 خروجی هستند.پایه 7 تغذیه زمین و پایه 14  تغذیه مثبت است.

 

آشنایی با مدارهای منطقی(دیجییتال) قسمت 2 1


ساخت گیت NOT توسط XOR در نمایندگی زیمنس

در گیت XOR هرگاه یکی از ورودی ها را یک کنیم، ورودی دیگر به صورت NOT در خروجی ظاهر می گردد.

 

گیت XNOR

این گیت در واقع عکس گیت XOR است. بنابراین زمانی خروجی آن یک می شود که هر دو ورودی آن یکسان باشد،یعنی زمانی خروجی آن HIGH می شود که هردو ورودی آن یک یا صفر باشند. اگر هر دو ورودی آن یکسان نباشند، خروجی آن صفر است.

IC معادلی که می توان برای این گیت در نظر گرفت،IC 74HC7266 است. این IC حاوی 4 گیت XNOR است.پایه های 7 و 14 به ترتیب مربوط به تغذیه زمین و تغذیه مثبت است و پا یه های 1,2,5,8,9,12,13 ورودی هستند و پایه های 3,4,10,11 خروجی می باشند.


شکل ظاهری این IC به ترتیب قرارگرفتن پایه های آن به صورت زیر است:
 

آشنایی با مدارهای منطقی(دیجییتال) قسمت 2 2


ساخت گیت NOT توسط XNOR در نمایندگی زیمنس

در گیت XNOR هرگاه یکی از ورودی ها را صفر کنیم ورودی دیگر به صورت NOT در خروجی ظاهر می شود.

 

-----------------------------------------------------------------

 

می توانید قسمت اول از مدارهای منطقی (دیجیتالی) را در لینک زیر مطالعه کنید:

نمایندگی زیمنس: آشنایی با مدارهای منطقی(دیجییتال) و آشنایی با انواع گیت های منطقی و کاربرد آن ها در اتوماسیون صنعتی زیمنس

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.