نمایندگی زیمنس: خطاهای متغیر محلی OB85_FLT_ID

ارسال شده در تاریخ: 25 شهریور 1396چاپ
اشتراک گذاری:
نمایندگی زیمنس: خطاهای متغیر محلی OB85_FLT_ID
اگر OB85_FLT_ID نمایندگی زیمنس مقدار A1 را برگرداند ، یعنی خطای عدم وجود OB های 1x یا 2x یا 4x در حافظه CPU اتفاق افتاده است.

اگر OB85_FLT_ID مقدار A3 را برگرداند ، یعنی خطای سیستم عامل در هنگام دسترسی به کارت ها اتفاق افتاده است.

اگر OB85_FLT_ID مقدار B1 را برگرداند ، یعنی خطای دسترسی به I/O در هنگام Update کردن Process Image برای Input اتفاق افتاده است.

اگر OB85_FLT_ID مقدار B2 را برگرداند ، یعنی خطای دسترسی به I/O در هنگام Update کردن Process Image برای Output اتفاق افتاده است.

متغیر OB85_OB_NUM شماره OB که فراخوانی شده و در حافظه موجود نبوده و توسط OB85 خطای آن Mask شده است را نشان می دهد.

علاوه بر موارد فوق تاریخ و زمان وقوع خطا که در  OB85_DATE_TIME ذخیره می شود.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.