نمایندگی زیمنس: اطلاعاتی که OB83 توسط متغیر های محلی خود بر می گرداند

ارسال شده در تاریخ: 19 شهریور 1396چاپ
اشتراک گذاری:
نمایندگی زیمنس: اطلاعاتی که OB83 توسط متغیر های محلی خود بر می گرداند
در نمایندگی زیمنس OB83_MDL_ADDR آدرس پایه (Base) کارت را مشخص می کند.
OB83_MDL_TYPE یک مقدار Word است که نوع کارت را به شرح زیر مشخص می کند :


نمایندگی زیمنس اطلاعاتی که OB83 توسط متغیر های محلی خود بر می گرداند 1

OB83_DATE_TIME تاریخ و زمان فراخوانی OB83 یعنی زمان برداشته شدن یا گذاشته شدن کارت را بر می گرداند.
اگر OB83_FLT_ID مقدار 61 و OB83_EV_CLASS مقدار 39 را بر گرداند ، یعنی کارت برداشته شده یا پاسخ نمی دهد.
اگر OB83_FLT_ID مقدار 61 و OB83_EV_CLASS مقدار 38 را بر گرداند ، یعنی کارت گذاشته شده و نوع آن درست است.
اگر OB83_FLT_ID مقدار 63 را بر گرداند ، یعنی کارت گذاشته شده و نوع آن اشتباه است.
اگر OB83_FLT_ID مقدار 64 را بر گرداند ، یعنی کارت گذاشته شده ولی اشکال دارد.
اگر OB83_FLT_ID مقدار 65 را بر گرداند ، یعنی کارت گذاشته شده ولی در پارامتر های اختصاص داده شده به آن مشکل وجود دارد.

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.