نمایندگی زیمنس: استفاده از توابع ریاضی

ارسال شده در تاریخ: 28 فروردین 1396چاپ
اشتراک گذاری:
نمایندگی زیمنس: استفاده از توابع ریاضی
دستور ABS : دستور ABS قدر مطلق محتوی ACCU1 را محاسبه کرده و نتیجه را در خود ACCU1 ذخیره می کند . در مثال زیر ، قدر مطلق مقدار MD0 در MD10 ذخیره می شود . با I 0.0 = 1 فانکشن انجام شده و در صورتی که تبدیل انجام نشود ، خروجی Q 4.0 صفر می شود .
نمایندگی زیمنس استفاده از توابع ریاضی1
کنترل زیمنس نمایندگی زیمنس در ایران
 

دستور SQRT : دستور SQRT ریشه ، دوم محتوی ACCU1 را محاسبه کرده و نتیجه را در خود ACCU1 ذخیره می کند . در مثال زیر ، ریشه دوم MD0 محاسبه شده و در MD10 ذخیره می شود .
نمایندگی زیمنس استفاده از توابع ریاضی2

دستور SQR : دستور SQR توان دوم محتوی ACCU1 را محاسبه کرده و نتیجه را در خود ACCU1 ذخیره می کند . در مثال زیر ، مجذور مقدار MD0 در MD10 ذخیره می شود .

دستور LN : دستور LN مقدار لگاریتم طبیعی محتوی ACCU1 را محاسبه کرده و نتیجه را در خود ACCU1 ذخیره می کند . در مثال زیر ، لگاریتم طبیعی MD0  را محاسبه نموده و در MD10 ذخیره می کند .

نمایندگی زیمنس استفاده از توابع ریاضی4

دستور EXP : دستور EXP مقدار e به توان محتوی ACCU1 را محاسبه کرده و نتیجه را در خود ACCU1 ذخیره می کند . در مثال زیر ، e به توان مقدار MD0  رسیده و در MD10 ذخیره می شود .


دستور SIN : دستور SIN مقدار سینوس محتوی ACCU1 که بر حسب رادیان فرض میشود را محاسبه کرده و نتیجه را در خود ACCU1 ذخیره می کند . در مثال زیر ، سینوس مقدار MD0  در MD10 ذخیره می شود .
 

نمایندگی زیمنس استفاده از توابع ریاضی6
با کیفیت ترین تجهیزات زیمنس در کنترل زیمنس

دستور COS : دستور COS مقدار کسینوس محتوی ACCU1 که بر حسب رادیان فرض میشود را محاسبه کرده و نتیجه را در خود ACCU1 ذخیره می کند . در مثال زیر ، کسینوس مقدار MD0 در MD10 ذخیره می شود .

نمایندگی زیمنس استفاده از توابع ریاضی7

دستور TAN : دستور TAN مقدار تانژانت محتوی ACCU1 که بر حسب رادیان فرض میشود را محاسبه کرده و نتیجه را در خود ACCU1 ذخیره می کند . در مثال زیر ، مقدار تانژانت MD0 محاسبه و در MD10 ذخیره م یشود .
نمایندگی زیمنس استفاده از توابع ریاضی8

دستور ASIN : دستور ASIN مقدار آرک سینوس محتوی ACCU1 را محاسبه کرده و نتیجه را که در واقع بصورت رادیان است ، در خود ACCU1 ذخیره می کند . در مثال زیر ، آرک سینوس مقدار MD0  در MD10 ذخیره می شود .

دستور ACOS : دستور ACOS مقدار آرک کسینوس محتوی ACCU1 را محاسبه کرده و نتیجه را که درواقع بصورت رادیان است ، در خود ACCU1 ذخیره می کند . در مثال زیر ، آرک کسینوس مقدار MD0 در MD10 ذخیره می شود .
نمایندگی زیمنس استفاده از توابع ریاضی10

دستور ATAN : دستور ATAN مقدار آرک تانژانت محتوی ACCU1 را محاسبه کرده و نتیجه را که در واقع بصورت رادیان است ، در خود ACCU1 ذخیره می کند . در مثال زیر ، آرک تانژانت مقدار MD0 در MD10 ذخیره می شود .

نمایندگی زیمنس استفاده از توابع ریاضی11

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.