استفاده از عملیات محاسباتی اعداد اعشاری در اتوماسیون زیمنس

ارسال شده در تاریخ: 20 فروردین 1396چاپ
اشتراک گذاری:
استفاده از عملیات محاسباتی اعداد اعشاری در اتوماسیون زیمنس
دستورات محاسبات اعشاری نیز در قسمت Program Element و در پوشه ی Floating Point وجود دارند. این دستورات شبیه دستورات محاسباتی عدد صحیح ، آکومولاتور های 1 و 2 را با هم ترکیب کرده و نتیجه را در آکومولاتور 1 ذخیره می­سازد.  برای این منظور  ابتدا عدد اول به آکومولاتور 1 بار شده و سپس ، محتویات آکومولاتور 1 به آکومولاتور 2 شیفت پیدا میکند و عدد دوم به آکومولاتور 2 بار میشود. بعد از انجام عمل محاسباتی ، نتیجه در آکومولاتور 1 ذخیره شده و آکومولاتور 2 همچنان مقدار قبلی خود را که در واقع ، همان عدد اولی است را حفظ می­نماید. در حالتی که CPU دارای 4 آکومولاتور است ، محتویات آکومولاتور 3 در آکومولاتور 2 کپی شده و محتویات آکومولاتور 4 در آکومولاتور 3 کپی میشود. 
استفاده از عملیات محاسباتی اعداد اعشاری در اتوماسیون زیمنس1
پوشه Floating Mode در Program Element


دستوراتی که عملیات محاسباتی را روی عدد اعشاری انجام میدهند ، عبارتند از :
R                      Add ACCU 1 and ACCU+
R                       Subtract ACCU 1 from ACCU 2-             
R                      Multiply ACCU 1 and ACCU 2*           
R                       Divide ACCU 2 by ACCU 1/       

علاوه بر دستورات فوق ، توابع ریاضی استاندارد را نیز میتوان برای اعداد اعشاری بکار برد ، که عبارتند از :
ABS                    Absolute Value
SQR                   Generate the Square       
SQRT                 Generate the Square Root                 
EXP                    Generate the Exponential Value                           
LN                      Generate the Natural Logarithm                          
SIN                      Generate the Sine of Angles                    
COS                     Generate the Cosine of Angles                         
TAN                     Generate the Tangent of Angles                          
ASIN                    Generate the Arc Sine          
ACOS                   Generate the Arc Cosine              
ATAN                   Generate the Arc Tangent              

استفاده از عملیات محاسباتی اعداد اعشاری در اتوماسیون زیمنس02
              

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.