تعریف متغیر های محلی و ورودی و خروجی بلاک در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی

ارسال شده در تاریخ: 22 آذر 1395چاپ
اشتراک گذاری:
تعریف متغیر های محلی و ورودی و خروجی بلاک در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی
نمایندگی زیمنس، آموزش Declaration Section :
این بخش ، برای تعریف متغیر های محلی و ورودی و خروجی بلاک بکار میرود. برای OB ها در این بخش فقط متغیر Temp را میتوان دید ، ولی برای FB و FC میتوان علاوه بر Temp ، ورودی و خروجی و موارد دیگری را نیز مشاهده کرد . جدول زیر ، موضوع را کامل تر میکند.


76865 تعریف متغیر های محلی و ورودی و خروجی بلاک در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی 1

نکاتی که با توجه به جدول فوق باید مورد توجه قرار گیرد :
متغیر Temp متغیر موقت محلی بوده و در تمام بلاک ها قابل تعریف است . مقدار ذخیره شده در این متغیر ، با بسته شدن بلاک از بین میرود .
از متغیر های Temp که توسط کاربر تعریف میشوند ، میتوان مانند Bit Memory برای ذخیره سازی نتایج میان برنامه استفاده کرد .
در OB ها متغیر های Temp از قبل تعریف شده ای هستند که کاربرد مهمی در مدیریت هطاها دارند و در ادامه مورد بررسی قرار میگیرند .
OB ها در این قسمت ورودی و خروجی ندارند ، بنابراین نمیتوان آنها را مانند فانکشن صدا زد .
متغیر in برای ورودی های بلاک و متغیر out برای خروجی های بلاک تعریف میشود .
متغیر in/out برای یک خروجی که به عنوان ورودی نیز بکار میرود (مانند خروجی که در حالت خود نگهدار به عنوان ورودی استفاده میشود ) .
متغیر static مخصوص FB است . موارد مربوط به FB بجز نوع Temp ، همگی در DB مربوطه ذخیره میشوند . بنابراین ، اگر نیاز به متغیری برای ذخیره سازی نتایج میان برنامه بوده و لازم باشد که این مقادیر در DB ذخیره شوند ، آن را از  نوع Static تعریف میکنیم .


قبل از تمام متغیر های فوق الذکر ، وقتی در برنامه نویسی استفاده میشوند ، باید علامت # قرار گیرد . مثال : L # test
 
شکل زیر ، بخش  Declarationرا برای یک FB نشان میدهد که ورودی Test توسط کاربر در آن تعریف شده است .


76865 تعریف متغیر های محلی و ورودی و خروجی بلاک در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی 2

با عضویت در خبرنامه از آخرین مطالب مطلع شوید.